Tillsynsmeddelande 27.5.2024 – 35/2024

EBA:s riktlinjer för bedömning av huruvida kreditförvaltares lednings- eller förvaltningsorgan som helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter, i enlighet med direktiv (EU) 2021/2167

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 15 december 2023 meddelat riktlinjer (EBA/GL/2023/09) för bedömning av huruvida kreditförvaltares lednings- eller förvaltningsorgan som helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter, i enlighet med direktiv (EU) 2021/21671.

Finansinspektionen har meddelat EBA att man inte kommer att följa riktlinjerna, eftersom direktivet ännu inte har genomförts nationellt och den behöriga myndighet som avses i direktivet inte har utsetts. Finansinspektionen kommer senare vid behov att lämna ett nytt meddelande till EBA.

Enligt artikel 16.3 i EBA-förordningen2 ska de behöriga myndigheterna och finansinstituten med alla tillgängliga medel söka följa EBA:s riktlinjer.

Innehåll

I riktlinjerna fastställs kraven enligt artikel 5.1 c i direktiv (EU) 2021/2167 rörande bedömning av om kreditförvaltares lednings- eller förvaltningsorgan som helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter, inbegripet bedömningskriterier och bedömningsprocess.

Riktlinjerna är tillämpliga på alla kreditförvaltare med avseende på en kreditgivares rättigheter enligt ett nödlidande kreditavtal eller för det nödlidande kreditavtalet i sig, som utfärdats av ett kreditinstitut som är etablerat i unionen. Riktlinjerna är inte tillämpliga på enheter som förtecknas i artikel 2.5 a i direktiv (EU) 2021/2167.

Riktlinjerna riktar sig till kreditförvaltare, till de behöriga myndigheter som avses i artikel 21.3 i direktiv (EU) 2021/2167 samt till de behöriga myndigheter som fastställs i artikel 4.2 i EBA-förordningen, när dessa myndigheter har behörighet att säkerställa att bestämmelserna i direktivet som dessa riktlinjer avser tillämpas och genomförs.

Ikraftträdande

Riktlinjerna gäller från den 27 juni 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Roosa Heinonen, specialist, tfn 09 183 5575 eller roosa.heinonen(at)fiva.fi

Bilagor

 

  • 1Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2167 av den 24 november 2021 om kreditförvaltare och kreditförvärvare och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU
  • 2EBA-förordningen (EU) nr 1093/2010