Valvottavatiedote 27.5.2024 – 35/2024

EBAn ohjeet luotonhallinnoijien johto- tai hallintoelimen riittävän tietämyksen ja kokemuksen arvioinnista kokonaisuudessaan, direktiivin (EU) 2021/2167 mukaisesti

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 15.12.2023 antanut ohjeet (EBA/GL/2023/09) koskien luotonhallinnoijien johto- tai hallintoelimen riittävän tietämyksen ja kokemuksen arvioinnista kokonaisuudessaan, direktiivin (EU) 2021/21671 mukaisesti.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle, että se ei noudata annettuja ohjeita, koska direktiiviä ei ole vielä kansallisesti implementoitu eikä direktiivissä tarkoitettua toimivaltaista viranomaista nimetty. Finanssivalvonta tulee myöhemmin tarvittaessa antamaan EBAlle uuden ilmoituksen.

EBA-asetuksen2 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn ohjeita.

Sisältö

Ohjeissa täsmennetään direktiivin (EU) 2021/2167 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia vaatimuksia siitä, että luotonhallinnoijien johto- tai hallintoelimellä on kokonaisuudessaan oltava riittävästi tietämystä ja kokemusta, mukaan lukien arviointikriteerit ja arviointiprosessit.

Ohjetta sovelletaan kaikkiin luotonhallinnoijiin, jotka hallinnoivat unioniin sijoittautuneen luottolaitoksen tekemän järjestämättömän luottosopimuksen mukaisia luotonantajan oikeuksia tai itse järjestämätöntä luottosopimusta. Ohjetta ei sovelleta direktiivin (EU) 2021/2167 2 artiklan 5 kohdan a alakohdassa lueteltuihin yhteisöihin.

Ohjeet on osoitettu luotonhallinnoijille, direktiivin (EU) 2021/2167 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille sekä EBA-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa määritellyille toimivaltaisille viranomaisille, milloin kyseiset viranomaiset on nimetty toimivaltaisiksi varmistamaan ohjeita koskevan direktiivin säännösten soveltamisen ja täytäntöönpanon.

Voimaantulo

Ohjeet tulevat voimaan 27.6.2024

Lisätietoja antaa

Roosa Heinonen, asiantuntija, puhelin 09 183 5575 tai roosa.heinonen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

 

  • 1Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/2167, annettu 24 päivänä marraskuuta 2021, luotonhallinnoijista ja luotonostajista sekä direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU muuttamisesta
  • 2EBA-asetus (EU) N:o 1093/2010