Tillsynsmeddelande 20.10.2023 – 56/2023

Brister i de registreringsskyldiga AIF-förvaltarnas verksamhet

Finansinspektionen genomförde en enkät bland registreringsskyldiga förvaltare av alternativa inves­teringsfonder (AIF-förvaltare) i slutet av 2022. Enkäten var en del av Finansinspektionens fortlöpande tillsyn och gällde sådana delområden som den övriga regelbundna rapporteringen till Finansinspektionen inte täcker. Genom enkäten ville Finansinspektionen kart­lägga de registrerade AIF-förvaltarnas verksamhet och verksamheten i de fonder som de förvaltar, samt huruvida aktörerna är införstådda med de krav som regleringen fastställer.

Finansinspektionen har utifrån enkätsvaren bedömt kvaliteten på de registreringsskyldiga AIF-förvaltarnas verksamhet. Alla de registreringsskyldiga AIF-förvaltare som för närvarande finns upptagna i Finansinspektionens register svarade på enkäten, totalt 91 bolag. Finansinspektionen har också sammanställt förutsättningarna i regleringen och Finansinspek­tionens synpunkter på den bifogade rapporten. 

Finansinspektionen har i utredningen och i sitt tillsynsarbete observerat att det finns flera brister i de registreringsskyldiga AIF-förvaltarnas verksamhet samt i deras kännedom om regleringen. De viktigaste iakttagelserna och bristerna är:

  • De registreringsskyldiga AIF-förvaltarna har svårigheter att bedöma om investerarna är professionella.
  • Alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) har marknadsförts till en mer bredare investerargrupp utan Finansinspektionens tillstånd.
  • Uppföljningen av beloppet förvaltade medel är bristfällig.
  • De registreringsskyldiga AIF-förvaltarna sköter inte på behörigt sätt och i rätt tid sina skyldigheter att meddela om inträffade förändringar i ledningen och ägarna.
  • De registreringsskyldiga AIF-förvaltarna sköter inte den regelbundna AIFMD- och RA (riskbedömningsenkät) -rapporteringen i rätt tid till Finansinspektionen.
  • De registreringsskyldiga AIF-förvaltarna har betydande svårigheter att iaktta skyldigheterna att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Finansinspektionens iakttagelser förutsätter att de registreringsskyldiga AIF-förvaltarna vidtar åtgärder för att korrigera observerade brister. Finansinspektionen förutsätter att de registrerade AIF-förvaltarna uppmärksammar de iakttagelser som Finansinspektionen lyfter fram och vidtar nödvändiga åtgärder. Finansinspektionen påminner om att observerade brister ska korrigeras innan aktören planerar att utvidga sin nuvarande verksamhet (bl.a. innan nya fonder etableras).

Närmare upplysningar lämnas av

Tiina Heinonen, senior övervakare, tiina.heinonen(at)finanssivalvonta.fi eller tfn 09 183 5038

Heidi Tähtinen, övervakare, heidi.tahtinen(at)finanssivalvonta.fi eller tfn 09 183 5314

Bilaga

Utredning av de registreringsskyldiga AIF-förvaltarnas verksamhet (pdf)