Tillsynsmeddelande 28.3.2022 – 18/2022

En rätt fastställd arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare säkerställer företagarens sociala trygghet – arbetspensionsbolagen har korrigerat observerade brister i sina processer för fastställandet av arbetsinkomsten

Finansinspektionens tematiska bedömning som genomfördes i början av 2021 om fastställandet av arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare (FöPL) visade att det fanns brister i rutinerna. En del av bristerna har nu korrigerats: arbetspensionsbolagen har utökat anvisningarna, utbildningen och rapporteringen för att säkerställa att företagarens arbetsinkomst fastställs till den nivå som förutsätts enligt regleringen. Genom detta säkerställs företagarens sociala trygghet och även att den andel som staten betalar för företagarnas pensioner är på rätt nivå.

Den tematiska bedömningen redde ut pensionsanstalternas förfaranden för fastställande av den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarens pensionsskydd. Pensionsanstalten har i uppgift att fastställa en arbetsinkomst som motsvarar företagarens arbetsinsats. Enligt utredningen motsvarade största delen av arbetspensionsbolagens beslut för fastställande av arbetsinkomsten företagarens ansökan, och det kunde inte påvisas att det använts tillräcklig prövning från fall till fall för att säkerställa att arbetsinkomstens nivå följer regleringen. De fastställda arbetsinkomsterna motsvarade inte heller till alla delar nivån i bolagens egna anvisningar.

Alla arbetspensionsbolag har nu gjort ändringar i sina rutiner. Bolagen har berättat att de särskilt ökat bland annat resurserna i prövningen av arbetsinkomstens nivå, själva prövningen av den anmälda arbetsinkomsten och redovisningen av den samt kvaliteten på informationen till företagarna. Bolagen har även uppdaterat sina interna anvisningar och processer, gjort ändringar i rapporteringen, utvecklat datasystem och digitala verktyg och utbildat försäljare och personal. Målet är att få företagarnas pensionsskydd och annan FöPL-anknuten social trygghet i skick och så att den motsvarar arbetstagarnas skydd på det sätt som avses i regleringen.

Finansinspektionen bedömer att korrigeringarna är rätt proportionerade. I fortsättningen följs det upp om de varit tillräckligt effektfulla.

Pensionsanstalten fastställer en arbetsinkomst som motsvarar företagarens arbetsinsats

En företagare kan inte fritt välja sin arbetsinkomst i sin pensionsförsäkring utan den ska motsvara företagarens arbetsinkomst. Pensionsanstalten fastställer den årliga arbetsinkomsten som motsvarar företagarens arbetsinsats när försäkringen börjar. Enligt lagen om pension för företagare är arbetsinkomsten den lön som skäligen bör betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra i lagen avsedd företagarverksamhet, eller den ersättning som annars kan anses i genomsnitt motsvara nämnda arbete.

Den fastställda arbetsinkomsten i företagarens pensionsförsäkring verkar ofta bli för låg i förhållande till arbetsinsatsen, och av statistiken framgår att den genomsnittliga arbetsinkomsten för nyetablerade företagare sjunker i hela landet. En sådan eventuell omfattande underförsäkring leder inte bara till en svagare social trygghet för företagarna utan också till en högre pensionsandel för staten.

Närmare upplysningar lämnas av

Timo Holopainen, tillsynschef, tfn 09 183 5661 eller timo.holopainen(at)fiva.fi

Se också