Tillsynsmeddelande 29.6.2021 – 30/2021

Finansinspektionens tematiska bedömning av verkställandet av försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Finansinspektionen övervakar att arbetspensionsförsäkrarna följer bland annat lagstiftningen om försäkringsverksamhet och god försäkringssed. För att kontrollera att försäkringen verkställs enligt lagen om pension för företagare (FöPL) genomförde Finansinspektionen i januari 2021 en tematisk bedömning av pensionsanstalternas praktiska rutiner för att fastställa företagarens arbetsinkomst. Den fastställda arbetsinkomsten för en försäkring enligt lagen om pension för företagare verkar ofta bli låg i förhållande till de faktiska arbetsinkomsterna och arbetsinsatsen, och av statistiken framgår att den genomsnittliga arbetsinkomsten för nya företagare sjunker i hela landet. En sådan eventuell omfattande underförsäkring leder inte bara till en svagare social trygghet för företagarna utan också till en högre pensionsandel för staten.

Verkställande av företagarnas pensionsskydd enligt FöPL

När försäkringen börjar ska pensionsanstalten fastställa en årlig arbetsinkomst för företagaren som motsvarar företagarens arbetsinsats. Arbetsinkomsten är enligt lagen den lön som skäligen bör betalas om företagaren behöver avlöna en person med motsvarande yrkesskicklighet för företagarverksamheten, eller den ersättning som annars kan anses i genomsnitt motsvara det aktuella arbetet. Om en företagare bedriver flera företagsverksamheter beräknas arbetsinkomsten på den sammanlagda arbetsinsatsen i dessa.

Arbetsinkomsten ska motsvara värdet av företagarens arbetsinsats både kvalitativt och tidsmässigt. Pensionsanstalten fastställer arbetsinkomsten på företagarens ansökan, och den är inte beroende av den inkomst som företagaren får från sitt företag. FöPL-arbetsinkomsten används för att prissätta företagarens arbetsinsats, viket ska ske individuellt för varje företagare på basis av en helhetsprövning.

Observationer från den tematiska bedömningen

Arbetspensionsbolagens utbildnings- och kundmaterial förefaller att vara i sin ordning. Bolagen redogör detaljerat för kunderna, dvs. företagarna, vad som ska tas till grund för arbetsinkomsten. I materialet och olika räknare anges också rekommenderade nedre gränser för arbetsinkomsten branschspecifikt för företagarna. Enligt processbeskrivningarna görs en expertbedömning på arbetspensionsbolaget av företagarens förslag till arbetsinkomst innan bolaget fattar beslut om att fastställa arbetsinkomsten.

Mot bakgrund av erhållna exempelfall förefaller verksamheten i praktiken dock inte motsvara arbetspensionsbolagens egna anvisningar och material och inte heller lagens krav. Av den tematiska bedömningen får man det intrycket att bolagens beslut om den fastställda arbetsinkomsten till största delen motsvarar förslaget till arbetsinkomst i företagarens ansökan, och någon individuell prövning kan inte påvisas. Av detta kan den slutsatsen dras att de fastställda arbetsinkomsterna inte motsvarar den nivå som de bör hålla enligt bolagens egna anvisningar.

Vidare kan observeras att den information som lämnats till företagen ger dem en felaktig bild av det sätt på vilket pensionsbolaget bör fastställa arbetsinkomsten. De som ansöker om försäkring har fått rikligt med information om vilka omständigheter som påverkar prövningen av arbetsinkomsten för att den sökande själv ska kunna fatta ett rationellt beslut om storleken av sin egen arbetsinkomst.

Företagarens egen uppskattning av arbetsinkomsten fråntar dock inte pensionsbolaget dess ansvar att genomföra en korrekt prövning av arbetsinkomstens nivå på basis av arbetsinsatsen. Det förefaller som om bolag fastställer arbetsinkomster enligt företagarens uppskattning även där företagaren inte trovärdigt kan avlöna en person med motsvarande yrkesskicklighet för arbetet till det uppskattade beloppet. Om bolaget nästan utan undantag förfar så att det som det slutliga beloppet fastställer företagarens egen uppskattning av arbetsinkomsten, uppfylls inte kravet om bolagets egen prövning och därmed inte heller lagens krav om fastställande av arbetsinkomsten.

Närmare upplysningar lämnas av

Timo Holopainen, tillsynschef, tfn 09 183 5661 eller timo.holopainen(at)fiva.fi

Se också

Tillsynsmeddelande 4.12.2020 – 78/2020

 

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 24.6.2021.