Tillsynsmeddelande 20.12.2022 – 61/2022

Ändringar i föreskrifterna och anvisningarna om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn träder i kraft den 1 januari 2023

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 2/2016 Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Reformens innehåll

Genom ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna genomförs följande:

  • Kapital 2 Regelverk och internationella rekommendationer

Till kapitlet har fogats sådana EU-förordningar och EU-direktiv som hänför sig till föreskrifternas och anvisningarnas temaområde och som har antagits efter ikraftträdandet av de nuvarande föreskrifterna och anvisningarna. 

  • Kapitel 5 Värdering och säkringsredovisning av finansiella instrument

Föreskrifternas och anvisningarnas innehåll motsvarar i huvudsak de gällande föreskrifterna och anvisningarna. Till kapitlet har fogats en hänvisning till den punkt i EU:s kapitalkravsförordning för värdepappersföretag där handelslager definieras.

  • Kapital 8 Verksamhetsberättelse

Avsnitt 8.7 har uppdaterats på grund av ändringarna i 6 kap. i lagen om investeringstjänster (2012/474). 

  • Kapitel 9 Koncernredovisning

Till kapitlet har fogats en rekommendation om upprättande av koncernbokslut i enlighet med artikel 4.42 i EU:s kapitalkravsförordning för värdepappersföretag  (2019/2033).

  • Kapitel 11 Tillämpning av uppställningsformerna för balansräkning och resultaträkning

I kapitlet meddelas föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av uppställningsformerna för balansräkning och resultaträkning. Benämningarna på rader i balansräkningen och resultaträkningen samt placeringen av vissa uppställningsanvisningar har ändrats i överensstämmelse med utkastet till ändring av finansministeriets förordning (76/2018).

Till kapitlet har fogats möjlighet att slå samman leasingobjekt med materiella tillgångar och nettointäkter från leasingverksamhet med övriga rörelseintäkter, om särredovisning av leasingobjekten är av ringa betydelse för en rättvisande bild. Dessutom kan upplupna räntor på lånefordringar/en finansiell skuld redovisas på samma rad som lånefordran /skulden.

  • Kapitel 12 Noter

I kapitlet meddelas föreskrifter och anvisningar om de upplysningar som ska lämnas i noter. Kapitlet har förtydligats genom att samla sakhelheter, såsom kreditrisk och transaktioner inom koncerner. Kravet i finansministeriets förordning (76/2018) att redovisa värdepapperen uppdelade i offentligt noterade och övriga värdepapper har flyttats till avsnitt 12.3.27 ”Finansiella tillgångars och skulders verkliga värden och bokföringsvärden och hierarki för verkliga värden” eftersom det handlar om liknande saker. Dessutom har möjligheten att lämna företagsvis information utökats i kapitlet genom att minska på det formbundna redovisningssättet.

  • Kapitel 15 Bilagor: uppställningsformer för balansräkning och resultaträkning

Benämningarna på rader i balansräkningen och resultaträkningen samt mellanrubriker har ändrats i överensstämmelse med utkastet till ändring av finansministeriets förordning (76/2018).

  • Kapitel 16 Ändringshistorik

De ändringar som gjorts i föreskrifterna och anvisningarna har uppdaterats.

Ikraftträdande av ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2023, och de tillämpas från och med de räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2023.

Utlåtanden

Ett sammandrag har utarbetats över de utlåtanden som avgetts med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammandraget och utlåtandena finns på webbplatsen utlåtande.fi.

Närmare upplysningar lämnas av

Anna Myllymäki, ledande redovisningsexpert, tfn 09 183 5020 eller  anna.myllymaki(at)fiva.fi

Bilagor