Valvottavatiedote 20.12.2022 – 61/2022

Rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien määräysten ja ohjeiden muutokset voimaan 1.1.2023

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Uudistuksen sisältö

Määräys- ja ohjemuutoksilla pannaan täytäntöön:

  • Luku 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset

Lukuun on lisätty määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät Euroopan unionin asetukset ja direktiivit, jotka on annettu nykyisen määräys- ja ohjekokoelman voimaantulon jälkeen. 

  • Luku 5 Rahoitusinstrumenttien arvostaminen ja suojauslaskenta

Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin sisällöltään voimassa olevaa määräys- ja ohjekokoelmaa. Lukuun on lisätty viittaus EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen kohtaan, jossa kaupankäyntivarasto on määritelty.

  • Luku 8 Toimintakertomus

Luku 8.7 on päivitetty sijoituspalvelulain (2012/474) 6 luvun muutosten johdosta. 

  • Luku 9 Konsernitilinpäätös

Lukuun on lisätty suositus konsernitilinpäätöksen laatimisesta EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (2019/2033) 4 artiklan 42 kohdan mukaisesti.

  • Luku 11 Taseen ja tuloslaskelman kaavojen täyttäminen

Luvussa annetaan määräykset ja ohjeet taseen ja tuloslaskelman kaavojen täyttämiseen. Luvun taseen ja tuloslaskelman rivien nimet sekä tiettyjen täyttöohjeiden sijainti on muutettu valtionvarainministeriön asetusmuutoksen (76/2018) luonnosta vastaaviksi.

Lukuun on lisätty mahdollisuus yhdistää leasingkohteet aineellisiin hyödykkeisiin ja leasingtoiminnan nettotuotot liiketoiminnan muihin tuottoihin, mikäli leasingkohteiden erillisellä esittämisellä on vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Lisäksi lainasaamisten/rahoitusvelan maksamatta olevat korot voidaan vaihtoehtoisesti esittää samalla rivillä lainasaamisen/velan kanssa.

  • Luku 12 Liitetiedot

Luvussa annetaan määräykset ja ohjeet liitetietojen esittämisestä. Lukua on selkeytetty keskittämällä asiakokonaisuudet kuten luottoriski ja konsernien sisäiset tapahtumat. Valtiovarainministeriön asetuksen (76/2018) vaatimus esittää arvopaperit rahoitusvälineryhmittäin jaoteltuina julkisesti noteerattuihin ja muihin on siirretty luvun 12.3.27 ”Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot sekä käyvän arvon hierarkia” yhteyteen asian samankaltaisuuden vuoksi. Lisäksi luvussa on mahdollistettu enemmän valvottavakohtainen tietojen esittäminen vähentämällä määrämuotoista esittämistapaa.

  • Luku 15 Liitteet: taseen ja tuloslaskeman kaavat

Luvun taseen ja tuloslaskelman rivien nimet ja väliotsikot on muutettu valtionvarainministeriön asetusmuutoksen (76/2018) luonnosta vastaaviksi.

  • Luku 16 Muutoshistoria

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset on päivitetty.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2023, ja niitä sovelletaan 1.1.2023 alkavilta tilikausilta.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä lausuntopalvelut.fi-verkkosivulla.

Lisätietoja antaa

Anna Myllymäki, johtava tilinpäätösasiantuntija, puhelin 09 183 5020 tai anna.myllymaki(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet