Tillsynsmeddelande 22.6.2020 – 38/2020

Finansinspektionen har bedömt uppläggningen av compliancefunktionen i skade- och livförsäkringsbolagen

Finansinspektionen bedömer och övervakar försäkringsbolagens complianceverksamhet som en del av den fortlöpande tillsynen. Dessutom samlade Finansinspektionen i samband med temabedömningen i december 2019 information från skade- och livförsäkringsbolagen om hur compliancefunktionen är upplagd och om avsatta resurser. Samtliga 49 skade- och livförsäkringsbolag som omfattas av tillsynen, inklusive fem försäkringsföretagsgrupper, svarade på enkäten.

I sin bedömning upptäckte Finansinspektionen att största delen av skade- och liv-försäkringsbolagens compliancefunktion i regel var upplagd i enlighet med bestämmelserna. Finansinspektionen ber emellertid bolagen att fästa uppmärksamhet vid följande faktorer som kommit fram särskilt inom den fortlöpande tillsynen:

  • Compliancefunktionen ska ha tillräckliga resurser för att uppgiften ska kunna skötas på relevant sätt. Även omfattande tillgång till information samt delaktighet bör säkerställas.
  • Då proportionalitetsprincipen tillämpas ska bolagen dokumentera motiveringarna till den egna uppläggningen av compliancefunktionen och regelbundet se över dem. Då verksamheten växer eller blir mer komplicerad ska compliancefunktionen alltid stärkas i motsvarande grad både kvantitativt och kvalitativt.
  • Om den person som sköter complianceuppgifter deltar i den övervakade affärsverksamheten, ska bolagen ha tillräckliga och tydliga interna processer samt förfaranden för att undvika eventuella intressekonflikter.
  • För den person som sköter complianceuppgifter ska fördelningen av arbetstiden mellan compliancefunktionen och eventuella andra uppgifter uttryckligen fastställas.
  • Bolagen ska fästa särskild uppmärksamhet vid att upprättade övervakningsplaner är realistiska, genomförbara och att de bättre än tidigare beaktar ändringarna inom lagstiftningen och verksamhetsfältet.
  • Compliancefunktionen ska följa upp och granska t.ex. utarbetandet av bolagets strategi och betydande projekt redan i beredningsskedet innan beslut fattas. Compliancefunktionens åsikter samt motiveringar till de beslut som avviker från dem ska alltid tydligt dokumenteras.

Compliancefunktionens praxis, effektfullhet och resursernas tillräcklighet ska även i fortsättningen finnas på Finansinspektionens agenda då det gäller den fortlöpande tillsynen. En stark och oberoende compliancefunktion med tillräckliga resurser ligger både i bolagens och tillsynsmyndigheternas gemensamma intresse. Då compliancefunktionen fungerar ändamålsenligt säkerställer och stärker den en ansvarsfull och tillförlitlig verksamhetsmiljö både för bolagets ledning, arbetstagare och för kundkretsen.

Närmare upplysningar lämnas av

Teija Korpiaho, byråchef, tfn 09 183 5528 eller teija.korpiaho(at)fiva.fi

Bilaga

Tillsynsbrev: Finansinspektionens iakttagelser om uppläggningen av compliancefunktionen