Valvottavatiedote 22.6.2020 – 38/2020

Finanssivalvonta on arvioinut vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden compliance-toiminnon järjestämistä

Finanssivalvonta arvioi ja valvoo vakuutusyhtiöiden compliance-toimintaa osana jatkuvaa valvontaa. Lisäksi Finanssivalvonta keräsi joulukuussa 2019 tehdyssä teema-arviossa vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiltä tietoa compliance-toiminnon järjestämisestä ja resursseista. Kyselyyn vastasivat kaikki 49 valvottavaa vahinko- ja henkivakuutusyhtiötä mukaan lukien 5 vakuutusyritysryhmää.

Finanssivalvonta havaitsi arviossaan, että suurimmalla osalla vahinko- ja henkivakuutusyhtiöistä compliance-toiminto on lähtökohtaisesti säännösten mukaisella tavalla järjestetty.  Finanssivalvonta pyytää yhtiöitä kuitenkin kiinnittämään huomiota seuraaviin, erityisesti jatkuvassa valvonnassa esille nousseisiin seikkoihin:

  • Compliance-toiminnon tulee olla tehtävän asianmukaiseksi hoitamiseksi riittävästi resursoitu. Myös kattava tiedonsaanti sekä osallistaminen on varmistettava.
  • Soveltaessaan suhteellisuusperiaatetta yhtiöiden tulee dokumentoida oman ratkaisunsa perustelut compliance-toiminnon järjestämiselle ja tarkastella niitä säännöllisesti uudelleen. Toiminnan kasvaessa tai monimutkaistuessa on compliance-toimintoa aina vastaavasti vahvistettava niin määrällisesti kuin laadullisestikin.
  • Compliance-tehtäviä hoitavan henkilön osallistuessa valvomansa liiketoiminnan tehtäviin yhtiöillä tulee olla riittävät ja selkeät sisäiset prosessit sekä menettelytavat mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi.
  • Tehtäviä hoitavan henkilön ajankäytön jakaantuminen compliance-toiminnan ja muiden mahdollisten tehtävien kesken tulee nimenomaisesti määritellä.
  • Yhtiöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että laaditut valvontasuunnitelmat ovat realistisia, toteuttamiskelpoisia ja niissä huomioidaan entistä paremmin sääntely- ja toimintakentän muutokset.
  • Compliance-toiminnon tulee seurata ja tarkastella esimerkiksi yhtiön strategian työstöä ja merkittäviä hankkeita jo valmisteluvaiheessa ennen päätöksentekoa. Compliance-toiminnon näkemykset sekä perustelut niistä poikkeavalle päätökselle tulee aina dokumentoida selkeästi.

Compliance-toiminnan käytännöt, vaikuttavuus ja resurssien riittävyys tulevat olemaan Finanssivalvonnan jatkuvan valvonnan agendalla jatkossakin. Vahva, riippumaton ja oikein resursoitu compliance-toiminto on niin yhtiöiden kuin valvojankin yhteinen etu. Toimiessaan tarkoituksensa mukaisesti compliance-toiminto on omiaan varmistamaan ja vahvistamaan vastuullista ja luotettavaa toimintaympäristöä niin yhtiöiden johdolle, työntekijöille kuin asiakaskunnalle.

Lisätietoja antaa

Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5528 tai teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Valvontakirje: Finanssivalvonnan huomioita compliance-toiminnon järjestämisestä