Tillsynsmeddelande 1.11.2019 – 56/2019

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om anknytande verksamhet i liv- och skadeförsäkringsbolag samt om meddelande av lämplighet och tillförlitlighet träder i kraft 1.11.2019

Finansinspektionen har den 23 september 2019 gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar om upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag (6/2015). Ändringarna om anknytande verksamhet och meddelande om lämplighet och tillförlitlighet träder i kraft den 1 november 2019.

Samtidigt tas det i bruk en ny anmälningsblankett, med vilken skade- och livförsäkringsbolagen underrättar Finansinspektionen om lämpligheten och tillförlitligheten (fit & proper) hos ledning och de personer som svarar för centrala funktioner. Blanketten finns tillgänglig i Finansinspektionens webbtjänst i samband med föreskrifterna och anvisningarna. 

Revideringens innehåll

Syftet med revideringen av föreskrifterna och anvisningarna om företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag är att uppdatera och förtydliga regleringen. De nya föreskrifterna och anvisningarna framhäver betydelsen av försäkringsbolagens egen verksamhet i tillämpningen av bestämmelserna. Ändringarna gäller kapitel 5 Anknytande verksamhet och kapitel 9 Anmälan om lämplighet och tillförlitlighet i anvisningar och föreskrifter 6/2015 om liv- och skadeförsäkringsbolag.

Ledningens lämplighets- och tillförlitlighetsbedömning är en viktig del av skade- och livförsäkringsbolagens företagsstyrningssystem. Förutom då en utnämning övervägs ska försäkringsbolaget säkerställa att de som omfattas av anmälningsskyldigheten hela tiden är lämpliga, tillförlitliga och innehar den yrkesskicklighet som behövs i deras uppdrag.

Kompetensen (bl.a. i regelefterlevnad) hos verkställande ledningen och de personer som svarar för centrala funktioner är viktig för att säkerställa att försäkringsbolagets utövar sådan försäkringsverksamhet som avses i regleringen.

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft 1.10.2019.

Yttranden

Det har gjorts en sammanfattning av remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattning av remissyttrandena finns i Finansinspektionens webbtjänst i samband med föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Katri Jokinen, jurist, katri.jokinen(at)fiva.fi
  • Tony Airio, institutsansvarig, tony.airio(at)fiva.fi
  • Teija Korpiaho, byråchef, teija.korpiaho(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 6/2015