Tillsynsmeddelande 7.12.2018 – 53/2018

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn träder i kraft den 28 december 2018

Finansinspektionen meddelade den 3 december 2018 ändringar i föreskrifter och anvisningar 2/2016 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse för följande företag under tillsyn:

  • kreditinstitut
  • värdepappersföretag
  • holdingföretag för kreditinstitut
  • holdingföretag för värdepappersföretag.

Innehåll

Genom ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna genomförs

  • ändringarna till följd av IFRS 16 Leasingavtal, som träder i kraft den 1 januari 2019
  • alternativ möjlighet att redovisa erhållna räntor och utdelningar och räntekostnader för finansiella instrument som innehas för handel bland nettointäkter från värdepappershandel och
  • redovisning av slutliga kreditförluster på finansiella tillgångar i samma post som förväntade kreditförluster.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 december 2018 och ändringarna till följd av IFRS 16 tillämpas från och med den 1 januari 2019, medan övriga ändringar tillämpas redan på bokslutet för 2018.

Kommentarer till remissvaren

AV kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har ett sammandrag upprättats. Sammandraget och kommentarerna finns på webbsidan Utlåtande.fi. 

Närmare upplysningar lämnas av

ledande kapitaltäckningsexpert Jaana Ladvelin, telefon 09 183 5313 eller e-post jaana.ladvelin(at)fiva.fi.

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 2/2016