Tillsynsmeddelande 9.3.2018 – 15/2018

Ändring i rapporteringen av riskviktsgränsen på 15 procent för bostadslån

Avvikande från vad som tidigare meddelats ska rapporteringen av riskviktsgränsen på 15 procent för bostadslån inlämnas som en engångsrapportering och inte varje kvartal. Rapporteringen gäller uppgifterna från 30.9.2018 och görs vid behov en andra gång vid en tidpunkt som meddelas senare.

​Finansinspektionens direktion har den 26 juni 2017 fattat ett villkorligt beslut, enligt vilket den genomsnittliga riskvikten för bostadslån ska vara minst 15 procent i banker som tillämpar interna modeller (s.k. IRB-modellen). EU-kommissionen har den 21 augusti 2017 fattat beslut om att inte motsätta sig direktionens beslut, vilket innebär att den lägsta gränsen för riskvikter träder i kraft den 1 januari 2018. 

De viktigaste punkterna i beslutet samt uppdaterad information om rapporteringen av den lägsta gränsen för riskvikter

 • Den lägsta gränsen gäller per kreditinstitut, med undantag för medlemskreditinstituten som hör till sammanslutningen av inlåningsbanker. I sammanslutningen av inlåningsbanker räknas den lägsta gränsen konsoliderat på sammanslutningsnivå.
 • Den lägsta gränsen gäller de bostadskrediter som avses i 7a kap. 3 § 2 mom. i konsumentskyddslagen, i fråga om vilka det objekt som ska förvärvas finns i Finland.
 • Lån med statsgaranti och näringsidkares privata bostadslån omfattas av rapporteringen. Hela lånet ska rapporteras oberoende av säkerheterna.
 • Den lägsta gränsen räknas utifrån den ovan nämnda kreditportföljens genomsnittliga EAD-vägda riskvikt.
 • Uppgifterna om den ovan nämnda kreditportföljen ska rapporteras i csv-format baserat på COREP C 08.02-blankettmallen från 30.9.2018. Rapporten ska skickas till Finansinspektionen senast den 13 november 2018.
 • Rapporten kommer att kunna laddas ner från Finansinspektionens Jakelu Distributionstjänst i maj 2018.
 • Vid behov görs en andra rapportering vid en tidpunkt som meddelas senare.
 • Finansinspektionen har ansökt om ömsesidigt erkännande för filialer och gränsöverskridande krediter från Finansinspektionen i Sverige och Finanstilsynet i Danmark.
 • Rapporteringsföreskriften läggs inte till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Torsten Groschup, bankinspektör, tfn 09 183 5333, e-post torsten.groschup(at)fiva.fi
 • Tomi Halme, riskexpert, tfn 09 183 5233, e-post tomi.halme(at)fiva.fi

Bilagor

 • Finansinspektionens tillsynsmeddelande 8.12.2017: Rapporteringen av riskviktsgränsen på 15 procent för bostadslån 
 • Finansinspektionens pressmeddelande 26.9.2017: Makrotillsynsbeslut: Makrotillsynsverktygen oförändrade. Bostadslånens återbetalningstider och amorteringsfria perioder följs upp. Höjningen av riskvikterna träder i kraft 1.1.2018 
 • Finansinspektionens pressmeddelande 25.8.2017: Bolånens minimiriskvikter stiger till 15 procent 1.1.2018, kommissionen motsatte sig inte Finansinspektionens beslut 
 • Finansinspektionens pressmeddelande 27.6.2017: Makrotillsynsbeslut: Riskviktsgränsen för bostadslån sätts till 15 %, lånetaket ändras inte, inget kontracykliskt buffertkrav 
 • Finansinspektionens pressmeddelande 28.3.2017: Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen förbereder högre genomsnittliga riskviktsgränser för bostadslån än tidigare planerat, men inga förändringar i vare sig den maximala belåningsgraden för bostadslån eller det kontracykliska buffertkravet 
 • EU-kommissionens beslut