Pressmeddelande 26.9.2017

Makrotillsynsbeslut: Makrotillsynsverktygen oförändrade. Bostadslånens återbetalningstider och amorteringsfria perioder följs upp. Höjningen av riskvikterna träder i kraft 1.1.2018.

Den lägsta gränsen för den genomsnittliga riskvikten för bostadslån på 15 % som Finansinspektionens direktion ställt för kreditinstitut som tillämpar interna modeller träder i kraft den första januari 2018, såsom tidigare har informerats. Europeiska kommissionen motsatte sig inte beslutet.

Utifrån storleken på riskvikterna fastställs hur stor kapitalbasen bör vara i kreditinstitutets balansräkning som skydd för kreditförluster av bostadslån. Den lägsta gränsen gäller den genomsnittliga riskvikten för kreditinstitutets bostadslånestock och den har fastställts med stöd av artikel 458 i kapitaltäckningsförordningen.

Den maximala belåningsgraden som tillämpas i bankernas kreditgivning fortsätter att vara 90 % (95 % för första bostad) och kraven på de säkerheter som godtas för beräkning av den maximala belåningsgraden skärps inte. Det kontracykliska buffertkravet ligger kvar på noll %.

Värdet på trendavvikelsen avseende kreditstocken i den inhemska privata sektorn och BNP, som utgör det primära måttet för bedömning av det kontracykliska buffertkravet, ger det kontracykliska buffertkravet alltjämt referensvärdet 0,0 %.

De kompletterande riskmått som används vid bedömningen antyder inte heller på en sådan ökning av det finansiella systemets cykliska sårbarheter som skulle förutsätta ett högre kontracykliskt buffertkrav.  De viktigaste indikatorerna visar inte heller på något akut behov av att skärpa villkoren för den maximala belåningsgraden. Finansinspektionens direktion följer bostadslånemarknaden och privathushållens skuldtagning. Bankerna bör undvika att bevilja mycket långa återbetalningstider och långa amorteringsfria perioder utan särskilda skäl.

Finansinspektionens direktion fattade sitt beslut på framställning av Finansinspektionens direktör efter att ha hört Finlands Bank, finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. I enlighet med regelverket om euroområdets gemensamma banktillsyn föregicks beslutet av samråd med Europeiska centralbanken.

Närmare upplysningar lämnas av

Peik Granlund, makrostabilitetsanalytiker, telefon 09 183 5236

Bilagor

Se också