Pressmeddelande 25.8.2017

Bolånens minimiriskvikter stiger till 15 procent 1.1.2018, kommissionen motsatte sig inte Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens direktion fattade den 26 juni 2017 ett villkorligt beslut om en höjning av miniminivån på riskvikterna för bankernas bolån till 15 procent. Beslutet gäller banker som använder interna modeller, vilka i Finland är OP Gruppen, Danske Bank Abp, Nordea Hypoteksbank Abp, Aktia Bank Abp och Ålandsbanken Abp. EU-kommissionen beslutade den 21 augusti 2017 att inte motsätta sig Finansinspektionens direktions beslut. Finansinspektionens beslut träder således i kraft den 1 januari 2018.
 
– Europeiska kommissionen och övriga EU-myndigheter anser att en höjning av riskvikterna i detta skede är en effektiv metod att stärka finansieringssystemets bärkraft. Samtidigt sporrar de på goda grunder att fortsätta utvecklandet av makrotillsynsverktygen i Finland, vilket stöder vårt pågående beredningsarbete, säger ordförande för Finansinspektionens direktion Olli Rehn.
 
Utifrån storleken på riskvikterna fastställs hur stor kapitalbasen bör vara i kreditinstitutets balansräkning som skydd för kreditförluster av bolån.
 
Finansinspektionen vidtar även åtgärder för att de utländska tillsynsmyndigheter, vilka utövar tillsyn över banker som beviljar bolån åt finländare, ska kräva samma minimiriskvikter av bankerna.

Närmare upplysningar lämnas av

Jyri Helenius, biträdande direktör. Begäran om intervju koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens direktions beslut

Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 25.8.2017.