Tillsynsmeddelande 8.12.2017 – 68/2017

Rapporteringen av riskviktsgränsen på 15 procent för bostadslån

Finansinspektionens direktion har den 26 juni 2017 fattat ett villkorligt beslut, enligt vilket den genomsnittliga riskvikten för bostadslån ska vara minst 15 procent i banker som tillämpar interna modeller (s.k. IRB-modellen). EU-kommissionen har den 21 augusti 2017 fattat beslut om att inte motsätta sig direktionens beslut, vilket innebär att den lägsta gränsen för riskvikter träder i kraft den 1 januari 2018.

De viktigaste punkterna i beslutet samt information om rapporteringen av den lägsta gränsen för riskvikter

  • Den lägsta gränsen gäller per kreditinstitut, med undantag för medlemskreditinstituten som hör till sammanslutningen av inlåningsbanker. I sammanslutningen av inlåningsbanker räknas den lägsta gränsen konsoliderat på sammanslutningsnivå.
  • Den lägsta gränsen gäller de bostadskrediter som avses i 7a kap. 3 § 2 mom. i konsumentskyddslagen, i fråga om vilka det objekt som ska förvärvas finns i Finland.
  • Statligt garanterade lån ingår i den ovan nämnda kreditportföljen.
  • Den lägsta gränsen räknas utifrån den ovan nämnda kreditportföljens genomsnittliga EAD-vägda riskvikt.
  • Uppgifterna ska rapporteras i csv-format varje kvartal baserad på COREP C 08.02-blanketten.
  • Finansinspektionen ansöker om ömsesidigt erkännande för filialer och gränsöverskridande krediter från Finansinspektionen i Sverige och Finanstilsynet i Danmark.
  • Rapporteringsföreskrifterna läggs till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.
  • Utkastet till föreskrifter och anvisningar kommer att skickas på offentlig remiss innan rapporteringsskyldigheten börjar.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Torsten Groschup, bankinspektör, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi
  • Tomi Halme, riskexpert, tfn 09 183 5233 eller tomi.halme(at)fiva.fi

Bilagor