Tillsynsmeddelande 28.2.2017 – 9/2017

Ersättningar till förvaltare av fondbolag och alternativa investeringsfonder

​Fondbolagen ska ha uppdaterat sina ersättningssystem att svara mot bestämmelserna i 4 b kap. i lagen om placeringsfonder senast före slutet av år 2016. Finansinspektionen fastställer inte enskilda fondbolags ersättningsmodeller eller -policier. Fondbolagen kan lämna in ansökningar om stadgeändringar som beror på ovan nämnda reglering tillsammans med eventuella andra stadgeändringar under år 2017.

​Finansinspektionen fäster tillsynsobjektens uppmärksamhet på ändringarna i föreskrifter och anvisningar (3/2011) ”Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet”,  vilka trädde i kraft den 1 januari 2017 och där Finansinspektionen rekommenderar fondbolagen att iaktta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet (ESMA/2016/575).

Fondbolagets ersättningssystem ska vara förenligt med och främja en god och effektiv riskhantering samt vara förenligt med affärsstrategin, målen för investeringsverksamheten, värderingarna och intressena för fondbolaget och den placeringsfond som fondbolaget förvaltar samt för investerarna. Finansinspektionen framhäver att det är på fondbolagets ansvar att bedöma arten av sin verksamhet och att utforma och genomföra ersättningspolicy och ersättningspraxis för att på ett lämpligt sätt anpassa riskerna och ge lämpliga och effektiva incitament till personalen.

Utgångspunkten för tillsynsverksamheten är att tillsynsobjektet kan låta bli att tillämpa bestämmelserna i 30 i och 30 j § i lagen om placeringsfonder på de ersättningstagare vilkas rörliga ersättning under en intjäningsperiod på ett år inte överstiger 50 000 euro. Tillsynsobjektet kan sätta en lägre tillämpningsgräns till exempel på grund av den risk som den aktuella personens verksamhet medför. I ersättningssystemet ska man motivera och dokumentera införandet av en viss tillämpningsgräns och valet av de personer som begränsningarna gäller. Tolkningen är i linje med tolkningen av ersättning i kreditinstitut och värdepappersföretag, och den kan ändra då regleringen eller tolkningarna i anslutning till regleringen ändras.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Samma utgångspunkter tillämpas i tillämpliga delar på förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utgångspunkten för tillsynsverksamheten är att tillsynsobjektet kan låta bli att tillämpa bestämmelsen i 5 § 2 mom. 9 punkten i finansministeriets förordning om ersättningssystem för förvaltare av alternativa investeringsfonder (FM 229/2014) på de ersättningstagare vilkas rörliga ersättning under en intjäningsperiod på ett år inte överstiger 50 000 euro.

Närmare upplysningar lämnas av

Marko Hovi, marknadsövervakare, marko.hovi(at)fiva.fi, telefon 010 831 5338

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 3/2011 Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet
Riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet (ESMA/2016/575)