Valvottavatiedote 28.2.2017 – 9/2017

Rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitseminen

Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmä on tullut saattaa vastaamaan sijoitusrahastolain 4 b luvun säännöksiä vuoden 2016 loppuun mennessä. Finanssivalvonta ei vahvista yksittäisen rahastoyhtiön palkitsemismallia eikä -politiikkaa. Rahastoyhtiöt voivat laittaa edellä mainitusta sääntelystä johtuvat sääntömuutoshakemukset vireille vuoden 2017 aikana mahdollisten muiden sääntömuutosten yhteydessä.

Finanssivalvonta kiinnittää valvottavien huomiota 1.1.2017 voimaan tulleisiin muutoksiin määräys ja ohjekokoelmassa (3/2011) ”Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat”, jossa Finanssivalvonta suosittaa rahastoyhtiöille Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman Yhteissijoituksia koskevan direktiivin mukaiset moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevien ohjeiden (ESMA/2016/575) noudattamista.

Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmän tulee olla sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan, rahastoyhtiön ja sen hallinnoiman sijoitusrahaston ja sijoittajan liiketoimintastrategian, sijoitustoiminnan tavoitteiden, arvojen ja etujen kanssa. Finanssivalvonta korostaa, että rahastoyhtiön vastuulla on arvioida omat ominaispiirteensä sekä kehittää ja toteuttaa palkka- ja palkkiopolitiikkaa ja -käytäntöjä, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon kohdattavat riskit ja annetaan henkilöstölle tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita kannustimia.

Valvonnan lähtökohtana on, että valvottava voi jättää soveltamatta sijoitusrahastolain 30 i ja 30 j §:ien säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 000 euroa. Valvottava voi määritellä soveltamisrajan alhaisemmaksi esimerkiksi henkilön toiminnasta aiheutuvan riskin vuoksi. Palkitsemisjärjestelmässä tulee perustella ja dokumentoida valitun soveltamisrajan käyttö ja ne henkilöt, joita rajaukset koskevat. Tulkinta on linjassa luottolaitosten ja sijoituspalveluyrityksien palkitsemisesta annetun tulkinnan kanssa, ja voi muuttua sääntelyn tai sääntelyyn liittyvien tulkintojen muuttuessa.

Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Samoja lähtökohtia sovelletaan soveltuvin osin vaihtoehtorahastojen hoitajiin. Valvonnan lähtökohtana on, että valvottava voi jättää soveltamatta vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitsemisjärjestelmistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (VMA 229/2014) 5 §:n 2 momentin 9 kohdan säännöstä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ajanjaksolta ei ylitä 50 000 euroa.

Lisätietoja antaa

Marko Hovi, markkinavalvoja, marko.hovi(at)finanssivalvonta.fi, p. 010 831 5338

Liitteet