Tillsynsmeddelande 17.12.2015 – 56/2015

Föreskrifter och anvisningar om upptagande av verksamhet och om företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag träder i kraft 1.1.2016

Föreskrifternas och anvisningarnas syfte, tillämpning och innehåll

Föreskrifternas och anvisningarnas syfte är att uppdatera Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om verksamheten i liv- och skadeförsäkringsbolag så att de motsvarar Solvens II-regelverket. I föreskrifterna och anvisningarna har förutom ändringarna i lagen om försäkringsbolag (FBL, 521/2008), som träder i kraft från ingången av år 2016, även beaktats kommissionens delegerade förordning (EU, 2015/35) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) riktlinjer i ärendet.

Föreskrifterna och anvisningarna syftar därtill att presenterna de föreskrifter och anvisningar som anknyter till Solvens II-regelverket som en helhet. För att klarlägga strukturen i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar har Finansinspektionens tidigare gällande föreskrifter och anvisningar slagits ihop med dessa föreskrifter och anvisningar till den del de gäller verksamheten i liv- och skadeförsäkringsbolag.

Föreskrifterna och anvisningarna innehåller följande helheter:

 • upptagande av verksamhet
 • anknytande verksamhet
 • allmänna krav på företagsstyrning
 • beräkningsgrunderna för ansvarsskuld i bokföringen
 • bedrivande av direktförsäkringsrörelse i en annan EES-stat
 • anmälan om lämplighet och tillförlitlighet
 • ordnandet av datasystem och datasäkerhet som en del av hanteringen av operativa risker samt inlämnande av uppgifter till Finansinspektionen
 • utläggning ska anmälas till Finansinspektionen
 • upptagande av krediter och ställande av säkerhet
 • plan för återställande av en sund finansiell ställning och kortfristig finansieringsplan

Föreskrifterna och anvisningarna ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Följande av Finansinspektionens gällande bestämmelser upphävs

 • Föreskrifter och anvisningar 7/2014 Föreskrifter och anvisningar om ledning och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag
 • Föreskrifter och anvisningar 3/2014 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar: Kapitel 9 Koncession för försäkringsbolag
 • Föreskrifter och anvisningar till försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar och filialer för försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag av den 15.4.2014, Dnr 9/101/2011: Kapitel 2 Bedrivande av direktförsäkrings-rörelse utomlands, 4.3 Intern kontroll som siktar på att ta fram information som är väsentlig för extra tillsyn över försäkringsföretag som tillhör en försäkringsgrupp samt över finska försäkringsholdingssammanslutningar, 7 Ansvarsskuld, 8 Placeringsverksamhet och täckningen av ansvarsskulden i ett försäkringsbolag och en filial till ett försäkringsbolag från tredje land, 9
 • Verksamhetskapital och garantibelopp, 11 Proaktiv tillsyn av ett försäkringsbolags solvensställning, 12 Upptagande av krediter och ställande av säkerhet, 14.1 Anmälan av försäkrings-gruppens interna affärstransaktioner samt 15.7 Användningen av derivat inom riskhanteringen och hanteringen av risker som hänför sig till derivat.
 • Bilagor till föreskrifter och anvisningar 1.10.2008, Dnr 2/002/2008
  Föreskrift om fastställande av den genomsnittliga försäkringspremien för trafikförsäkring 31.12.2001, Dnr 22/002/2001
 • Ställningstagande: 21.3.2001 Dnr 1/499/2001 Lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Yttranden

En sammanfattning av de yttranden som getts om föreskrifterna och anvisningarna finns på Finansinspektionens webbplats under regelverk.

Närmare information om föreskrifterna och anvisningarna ger

 • jurist Katri Jokinen, tfn 010 831 5393, katri.jokinen(at)finanssivalvonta.fi
 • riskexpert Erja Pullinen, tfn 010 831 5358, erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 6/2015: Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag