Valvottavatiedote 17.12.2015 – 56/2015

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittamista ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 1.1.2016

Määräysten ja ohjeiden tavoite, soveltaminen ja sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on päivittää Finanssivalvonnan antamia henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita vastaamaan Solvenssi II -säädösympäristöä. Määräyksissä ja ohjeissa on otettu huomioon paitsi vuoden 2016 alusta voimaan tulevat vakuutusyhtiölain (VYL, 521/2008) muutokset niin myös komission delegoitu asetus (EU, 2015/35) sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) asiaa koskevat ohjeet.

Lisäksi määräysten ja ohjeiden tavoitteena on esittää Solvenssi II -sääntelyyn liittyvät määräykset ja ohjeet yhtenä kokonaisuutena. Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman rakenteen selkeyttämiseksi näihin määräyksiin ja ohjeisiin on yhdistetty aikaisemmin voimassa olleet Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet, siltä osin kun ne koskevat henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaa.

Määräykset ja ohjeet käsittävät seuraavat kokonaisuudet:

 • toiminnan aloittaminen
 • liitännäistoiminta
 • yleiset hallintovaatimukset
 • kirjanpidollisen vastuuvelan laskuperusteet
 • ensivakuutustoiminnan harjoittaminen muussa ETA-valtiossa
 • sopivuus- ja luotettavuusilmoitukset
 • tietojärjestelmien ja tietoturvallisuuden järjestäminen osana operatiivisten riskien hallintaa sekä tietojen ilmoittaminen Finanssivalvonnalle
 • ulkoistamista koskeva ilmoitus Finanssivalvonnalle
 • luotonotto ja vakuuden antaminen
 • tervehdyttämissuunnitelma ja lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2016.

Finanssivalvonnan voimassaolevista säännöksistä kumotaan

 • Määräykset ja ohjeet 7/2014 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet
 • Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset: Luku 9 vakuutusyhtiön toimilupa
 • Määräys- ja ohjekokoelma vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille 15.4.2014, Dnro 9/101/2011: Luvut 2 Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen ulkomailla, 4.3 Sisäinen valvonta vakuutusyritysryhmittymään kuuluvan vakuutusyrityksen ja suomalaisen vakuutusomistusyhteisön lisävalvonnan kannalta tarpeellisten tietojen tuottamiseksi, 7 Vastuuvelka, 8 Vakuutusyhtiön ja kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen sijoitustoiminta ja vastuuvelan kate, 9 Toimintapääoma ja takuumäärä, 11 Vakuutusyhtiön vakavaraisuusaseman ennakoiva valvonta, 12 Luotonotto ja vakuuden antaminen, 14.1 Vakuutusyritysryhmittymän keskinäisistä liiketoimista ilmoittaminen sekä 15.7. Johdannaisten käyttö riskienhallinnassa ja johdannaisiin liittyvien riskien hallinta.
 • Määräys- ja ohjekokoelman liitteet 1.10.2008, Dnro 2/002/2008
 • Määräys liikennevakuutuksen keskimääräisen vakuutusmaksun määräytymisestä 31.12.2001, Dnro 22/002/2001
 • Kannanotto: 21.3.2001 Dnro 1/499/2001 Lakisääteinen tapaturmavakuutus.

Saadut lausunnot

Yhteenveto määräyksistä ja ohjeista annetuista lausunnoista löytyy Finanssivalvonnan verkkopalvelusta sääntely-osiosta.

Lisätietoja määräyksistä ja ohjeista antavat

 • lakimies Katri Jokinen, puhelin 010 831 5393, katri.jokinen(at)finanssivalvonta.fi
 • riskiasiantuntija Erja Pullinen, puhelin 010 831 5358, erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 6/2015: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä