Tillsynsmeddelande 7.6.2013 – 45/2013

Information om ersättningar 2012 samlas in från kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella företagsgrupper i medlemsländerna

Vid slutet av 2010 kompletterades kapitaltäckningsdirektivet med bland annat regler för ersättningar. Härvid ålades Europeiska bankmyndigheten (EBA) att samla in information om ersättningar fram till utgången av juni varje år.

1. Rapportering av ersättningars utveckling

Varje medlemsland fastställer de kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella företagsgrupper där uppgifterna insamlas. Urvalet ska omfatta minst 60 procent av marknadsandelen för bank- och värdepapperssektorn i den aktuella medlemsstaten

Finansinspektionen har kontaktat de berörda bolagen direkt. Bolagen ska lämna uppgifterna senast den 28 juni 2013.

Finansinspektionen förmedlar uppgifterna till EBA som kommer att analysera hur ersättningarna har utvecklats.

2. Rapportering av uppgifter om högavlönade anställda – lämna rapport till Finansinspektionen

Den andra rapporteringen gäller de personer på kreditinstitut, värdepappersföretag samt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget som tjänar mer än en miljon euro per år1. Eventuella uppgifter som ska rapporteras ska lämnas in räknade sammanlagt per bolag. Personernas namn behöver inte rapporteras.

Kreditinstitut, värdepappersföretag eller företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget och som 2012 har haft ersättningstagare vars ersättningar har uppgått till en miljon euro eller mer ska rapportera detta skriftligt till Finansinspektionen.

Nedan finns länkar till EBAs anvisningar och blanketter som ska användas. Endast de företag under tillsyn, som 2012 hade ersättningstagare med en inkomst på över en miljon euro, ska fylla i blanketterna och lämna dem till Finansinspektionen senast den 28 juni 2013. Adressen är Finansinspektionen, Sirpa Näkyvä, PB 103, 00101 Helsingfors, diarienummer FIVA 6/02.01.04/2013.

Finansinspektionen lämnar de rapporterade uppgifterna till EBA som ett sammanräknat belopp för Finland. EBA offentliggör uppgifterna räknade sammanlagt enligt medlemsstat. Personers eller bolags namn offentliggörs inte.

EBAs anvisningar 

Rapporteringen genomförs enligt EBAs samordnade anvisningar av den 27 juli 2012

  • EBA Guidelines On the Remuneration Benchmarking Exercise, EBA/GL/2012/4 och 
  • EBA Guidelines On the Data Collection Exercise Regarding High Earners, EBA/GL/2012/5

Dessa engelskspråkiga riktlinjerna och deras översättningar till medlemsländernas språk finns på EBAs webbplats.

De svenska begrepp som används i anvisningarna för rapporteringen definieras i finansministeriets förordning om kreditinstituts och värdepappersföretags ersättningssystem 1372/2010.

Blanketter

Ytterligare upplysningar lämnas av

institutsansvarig Sirpa Näkyvä, telefon 010 831 5359

 

1 I rapporteringen anses begreppet ”ersättning” ha samma definition som i finansministeriets förordning om kreditinstituts och värdepappersföretags ersättningssystem (1372/2010): [Med] ersättning [avses] lön eller annan ekonomisk förmån som baserar sig på anställningen, inklusive den ersättning som betalas då en anställning upphör samt sådan pensionsförmån som företaget inte har en lagstadgad skyldighet att betala. Ersättning omfattar både fasta belopp och rörliga belopp.