Valvottavatiedote 7.6.2013 – 45/2013

Jäsenmaiden luottolaitoksilta, sijoituspalveluyrityksiltä ja konsolidointiryhmiltä kerätään tietoja vuoden 2012 palkitsemisesta

Vuoden 2010 lopussa vakavaraisuusdirektiiviä täydennettiin mm. palkitsemista koskevalla sääntelyllä. Samassa yhteydessä Euroopan pankkiviranomainen (EBA) velvoitettiin keräämään palkitsemista koskevaa tietoa vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

1. Palkitsemisen kehittymistä koskeva tiedonkeruu

Kukin jäsenmaa määrittelee ne luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja konsolidointiryhmät, joista tiedot kerätään. Otoksen on katettava vähintään 60 % jäsenmaan pankki- ja sijoituspalvelualan markkinaosuudesta.

Finanssivalvonta on ollut suoraan yhteydessä niihin yhtiöihin, joita tiedonkeruu koskee. Tiedot on pyydetty toimittamaan 28.06.2013 mennessä.

Finanssivalvonta lähettää tiedot EBAlle, joka tekee analyysiä palkitsemisen kehittymisestä.

2. Suurituloisia koskeva tiedonkeruu – raportointia Finanssivalvontaan pyydetään

Toinen tiedonkeruu koskee luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä ja niiden kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvissa yrityksissä yli miljoona euroa vuodessa ansaitsevia1. Tiedot kerätään yhtiöittäin yhteenlaskettuna, jos raportoitavaa on. Tiedonkeruu ei sisällä henkilöiden nimiä.

Jos luottolaitoksella, sijoituspalveluyrityksellä tai niiden kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä on vuonna 2012 ollut palkkionsaajia, joiden palkkiot ovat olleet miljoona euroa tai enemmän, Finanssivalvonta pyytää ilmoittamaan tästä kirjallisesti.

Alla on linkit EBAn ohjeisiin ja käytettäviin lomakkeisiin. Vain ne valvottavat, joilla on ollut yli miljoona euroa ansaitsevia palkkionsaajia vuonna 2012, toimittavat täytetyt lomakkeet Finanssivalvontaan viimeistään 28.06.2013 osoitteella Finanssivalvonta, Sirpa Näkyvä, PL 103, 00101 Helsinki, diaarinumero FIVA 6/02.01.04/2013.

Finanssivalvonta toimittaa yli miljoona euroa vuonna 2012 ansainneita koskevat tiedot EBAlle yhteenlaskettuna Suomen osalta. EBA julkistaa tiedot jäsenvaltioittain yhteenlaskettuna. Henkilöiden tai yhtiöiden nimiä ei julkisteta.

EBAn ohjeet

Tiedonkeruut toteutetaan noudattaen yhtenäisiä ohjeita, jotka EBA julkisti 27.7.2012:

  • EBA Guidelines On the Remuneration Benchmarking Exercise, EBA/GL/2012/4 ja
  • EBA Guidelines On the Data Collection Exercise Regarding High Earners, EBA/GL/2012/5.

Nämä englanninkieliset ohjeet ja niiden käännökset jäsenmaiden kielille löytyvät EBAn sivuilta.

Tiedonkeruun ohjeissa käytetyt suomenkieliset käsitteet on määritelty Valtiovarainministeriön asetuksessa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä N:o 1372/2010.

Käytettävät lomakkeet

Lisätietoja antaa

vastuuvalvoja Sirpa Näkyvä, puhelin 010 831 5359

1 Tässä tiedonkeruussa palkkio-käsitettä käytetään niin kuin se on määritelty Valtiovarainministeriön asetuksessa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmissä n:o 1372/2010: Palkkiolla tarkoitetaan palvelussuhteeseen perustuvaa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta, mukaan lukien palvelussuhteen päät-tymisestä maksettava korvaus sekä sellainen eläke-etuus, jonka kustantaminen ei ole yrityksen lakisääteinen velvollisuus. Palkkio sisältää sekä kiinteän palkkion että muuttuvan palkkion.