Tillsynsmeddelande 2.5.2013 – 37/2013

De finländska placeringsfondernas faktablad skall utvecklas att bli något mer överskådliga

De finländska placeringsfondernas faktablad motsvarar till största delen de krav som ställs på dem. Många fondbolag behöver dock ännu förbättra bland annat beskrivningarna av fondernas investeringsinriktning.

Beskrivning av investeringsinriktning

Beskrivningen av fondens investeringsinriktning ska tydligt och lättbegripligt uppge hur och var fonden placerar sina medel. Tyngdpunkten i beskrivningen ska ligga på vilken typ av investeringsverksamhet fonden verkligen idkar. Beskrivningar av vad fonden utifrån sina regler kunde göra, men som den i praktiken ändå inte gör, får inte belasta beskrivningen.

Beskrivningen av investeringsinriktningen är inte ännu tillräckligt överskådlig och exakt i alla undersökta faktablad. I en del faktablad används även främmande termer och inexakta uttryck i beskrivningarna av investeringsinriktningen.

Rekommenderad investeringsperiod

Vidare är det nödvändigt för fondbolagen att fästa uppmärksamhet vid de rekommenderade investeringsperioderna som framförs i faktabladen.

Alla bolag uppger inte den rekommenderade perioden i den form som fastställs i Europeiska kommissionens förordning. Många bolag hade även fastställt en rekommenderad period om fem år för aktiefonder oberoende av på vilken marknad fonden investerar.

Finansinspektionen anser att rekommendationen om investeringsperiod bör basera sig på en fondspecifik dokumenterad riskbedömning. Bedömningen bör ge en realistisk beskrivning av den fondspecifika risken. Kunden ska utifrån rekommendationen få en uppfattning om hur lång investeringsperiod kunden ska vara inställd på för att förhållandet mellan investeringens avkastning och risk med rimlig sannolikhet ska vara ändamålsenlig.

Finansinspektionen uppmanar fondbolagen att se över och bedöma hur lämpliga de rekommenderade investeringsperioder som tillämpas för respektive fond är i förhållande till den typ av marknad på vilken investeringsfonderna som de förvaltar investerar.

Fondens risk-avkastningsprofil

I beskrivningen av risk-avkastningsprofilen i faktabladen berättar flera bolag även om risker som inte nödvändigtvis är väsentliga för just den fonden. Det finns skäl för fondbolagen att i fortsättningen fästa uppmärksamhet vid att avsnittet fokuserar på att beskriva väsentliga risker i samband med fondens investeringsverksamhet.

Fondens avgifter

Många fondbolag nämner TER-kvoten i avsnittet Avgifter i faktabladet. TER-kvoten, eller total expense ratio, användes i de förenklade fondprospekten men ersattes i faktabladen av nyckeltalet årliga avgifter. TER-kvoten hör inte till faktabladet, i det används endast nyckeltalet årliga avgifter.

Finansinspektionen rekommenderar att fondbolagen använder nyckeltalet årliga avgifter även i fondprospektet och marknadsföringsmaterialet.

Fortsatta åtgärder

Finansinspektionen anser att det är viktigt att fondbolagen går igenom observationerna och Finansinspektionens åsikter om frågan och vid behov uppdaterar sina faktablad.

Upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Antti Lampinen, telefon 010 831 5518.

Bilaga

Utredningens observationer