Valvottavatiedote 2.5.2013 – 37/2013

Suomalaisten sijoitusrahastojen avaintietoesitteiden selkeydessä vielä jonkin verran kehitettävää

Suomalaisten sijoitusrahastojen avaintietoesitteet vastaavat pääosin niille asetettuja vaatimuksia. Monella rahastoyhtiöllä on kuitenkin vielä parannettavaa muun muassa rahastojen sijoituspolitiikkaa koskevien kuvausten selkeydessä.

Sijoituspolitiikan kuvaus

Rahaston sijoituspolitiikan kuvauksessa tulisi kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi miten ja mihin rahasto varojaan sijoittaa. Kuvauksen painopisteen tulisi olla siinä, minkälaista sijoitustoimintaa rahasto kulloinkin tosiasiallisesti harjoittaa. Kuvaukset siitä, mitä rahasto sääntöjensä pohjalta voisi tehdä, mutta mitä se ei kuitenkaan käytännössä tee, eivät saisi kuormittaa kuvausta.

Kaikissa läpikäydyissä avaintietoesitteissä sijoituspolitiikan kuvaus ei vielä ole riittävän selkeä ja täsmällinen. Joissakin avaintietoesitteissä myös käytetään sijoituspolitiikan kuvauksissa kuluttajalle vieraita termejä ja epätäsmällisiä ilmaisuja.

Suositeltu sijoitusaika

Rahastoyhtiöiden on myös tarpeen kiinnittää huomiota avaintietoesitteissä esitettyihin suositeltuihin sijoitusaikoihin.

Kaikki yhtiöt eivät käytä suositusaikaa ilmoittaessaan muotoa, joka on määritelty Euroopan komission asetuksessa. Moni yhtiö oli myös päätynyt osakerahastoissa viiden vuoden suositusaikaan riippumatta siitä, mille markkinoille rahasto sijoittaa.

Sijoitusaikaa koskevan suosituksen pitäisi Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan perustua rahastokohtaiseen dokumentoituun riskiarvioon. Sen tulisi kuvata realistisesti rahastokohtaista riskiä. Asiakkaan pitäisi saada suosituksen perusteella käsitys siitä, miten pitkään sijoitusaikaan hänen on tarpeen varautua, jotta sijoituksen tuoton ja riskin suhde olisi kohtuullisella todennäköisyydellä järkevä.

Finanssivalvonta kehottaa rahastoyhtiöitä tarkastelemaan ja arvioimaan rahastokohtaisesti käyttämiensä suositeltujen sijoitusaikojen soveltuvuutta suhteessa siihen millaisille markkinoille niiden hallinnoimat sijoitusrahastot sijoittavat.

Rahaston riski-tuottoprofiili

Avaintietoesitteiden riski-tuottoprofiilia koskevassa kuvauksessa usea yhtiö kertoo myös riskeistä, jotka eivät välttämättä ole kyseisen rahaston kohdalla oleellisia. Rahastoyhtiöiden on hyvä jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että osiossa keskitytään rahaston sijoitustoimintaan liittyvien olennaisten riskien kuvaukseen.

Rahaston kulut

Avaintietoesitteen kulut-osiossa moni rahastoyhtiö mainitsee TER-luvun. TER eli total expense ratio -tunnusluku oli käytössä yksinkertaistetuissa rahastoesitteissä, mutta avaintietoesitteissä sen korvasi juoksevat kulut -tunnusluku. TER-luku ei kuulu avaintietoesitteeseen, avaintietoesitteessä käytetään vain juoksevat kulut -tunnuslukua.

Finanssivalvonta suosittaa rahastoyhtiöitä käyttämään myös rahastoesitteessä ja markkinointimateriaalissa juoksevat kulut -tunnuslukua.

Jatkotoimet

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että rahastoyhtiöt käyvät läpi nyt tehdyt havainnot ja Finanssivalvonnan asiaa koskevat näkemykset sekä tarvittaessa päivittävät avaintietoesitteitään.

Lisätietoja antaa

markkinavalvoja Antti Lampinen, puhelin 010 831 5518.

Liite

Selvityksen havainnot