Rapporteringsmeddelande 19.8.2021 – 20/2021

RA-rapporteringen uppdateras så att den också gäller tillhandahållare av virtuella valutor och skadeförsäkringsbolag | Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen lägger till skadeförsäkringsbolag och tillhandahållare av virtuella valutor i gruppen RA-rapporteringsskyldiga fr.o.m. den 1 januari 2022. Uppgifterna av den första årsrapporten ska rapporteras per den 31 december 2021 och rapporten ska inlämnas senast den 28 februari 2022. Ett meddelande om rapporteringsskyldighet har skickats separat till företagen.

RA-rapporteringens arbetsböcker och anvisningar ska publicera i november 2021 i Jakelu Distributionstjänst. Publicering rapporteras separat i rapporteringsmeddelanden. Vissa mindre ändringar/korrigeringar kommer att uppdateras till RA-rapporteringen samtidigt.

Finansinspektionen ska med stöd av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (penningtvättslagen) göra en övervakarspecifik bedömning av riskerna för att penningtvätt och finansiering av terrorism bedrivs genom de rapporteringsskyldiga som omfattas av tillsynen. I 7 kap. 2 § 1 mom. i penningtvättslagen föreskrivs även om Finansinspektionens rätt att få uppgifter för skötseln av de uppgifter som avses i lagen om penningtvätt.

De insamlade uppgifterna används för att göra upp övervakarspecifika riskbedömningar och i den riskbaserade tillsynen. Det ges inte någon särskild övervakarspecifik respons på svaren.

Närmare upplysningar

  • Frågor om rapportens innehåll: ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi
  • Frågor om Virati-rapporteringen: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

Närmare information finns i Finansinspektionens webbtjänst