Rapporteringsmeddelande 3.12.2020 – 29/2020

Uppdaterade arbetsböcker och anvisningar för RA-rapporteringen har publicerats | Nationell rapportering (Virati)

De uppdaterade rapporteringsprogrammen och arbetsböckerna för rapporteringen om risker för och kontroll av penningtvätt och finansiering av terrorism (RA) kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

Rapporteringen har uppdaterats genom precisering av vissa svarsalternativ och svarsanvisningar. Frågan om delområden inom AML/KYC har slopats och ersatts med frågor om ansvar för efterlevnaden av penningtvättslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Kreditinstitutens frågor som gäller personkunder har också kompletterats med antalet kapitalförvaltningskunder

De rapportörer som inte har haft verksamhet under 2020 eller, vilka inte har sådana identifierade kunder som avses i 3 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, ska emellertid lämna in en nollrapport.

Uppgifterna ska rapporteras från tidpunkten 31.12.2020. Rapportens referensdag är den 28.2.2021.

Vi vill påminna om att betaltjänstleverantörer (rapportörkategorierna 257, 258 och 259) ska välja mellan två arbetsböcker – RA02 och RA03. Arbetsboken RA03 ska endast ifyllas av de aktörer som endast tillhandahåller penningförmedling såsom betaltjänster. Alla andra betaltjänstleverantörer ska fylla i arbetsbok RA02.

Fyll dessutom i uppgifterna för den person som fungerar som kontaktperson hos rapportören i punkten Kontaktuppgifter till den som ansvarar för uppgifterna.

Tidigare meddelanden

Närmare upplysningar

  • Frågor om Virati-rapporteringen.
    VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om rapportens innehåll:
    ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi