Lehdistötiedote 25.1.2024

Kevalle rikemaksu laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa

Finanssivalvonta on määrännyt 90 000 euron suuruisen rikemaksun Kevalle. Keva on vuosina 2019–2023 laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että tiedot kaikista sen tekemistä johdannaissopimuksista ilmoitetaan sääntelyn edellyttämällä tavalla kauppatietorekisteriin.

Velvoite ilmoittaa johdannaissopimukset kauppatietorekisteriin perustuu EU:n asetukseen OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Asetuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vähentää riskejä johdannaismarkkinoilla. Tämän vuoksi asetuksessa edellytetään, että vastapuolet ilmoittavat tiedot kaikista tekemistään johdonnaissopimuksista kauppatietorekistereihin, joista tiedot ovat siten keskitetysti helpommin Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten saatavilla.

Keva ei ollut tehnyt tavanmukaisesta menettelytavastaan poiketen sopimuksia EMIR-raportointinsa siirtämisestä eli delegoinnista neljän vastapuolipankin kanssa. Sen vuoksi nämä pankit eivät olleet ilmoittaneet Kevan kanssa tekemiään johdannaissopimuksia kauppatietorekistereihin Kevan puolesta. Keva ei ollut myöskään tehnyt EMIR-raportointia itse.

Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa kiinnittää huomiota siihen, että raportoinnin puutteista on myös muille yhtiöille annettu aiemminkin seuraamuksia.

– Sääntelyn tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vähentää riskejä johdannaismarkkinoilla. Johdannaismarkkinoita koskevan datan tulee olla laadukasta, kattavaa ja ajantasaista, mikä edellyttää raportointia koskevien sääntöjen huolellista noudattamista. Tiedon laatu on yksi Finanssivalvonnan tämän vuoden valvonnan painopisteistä. 

Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan rikemaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun määrää arvioitaessa on otettu huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Rikemaksu maksetaan valtiolle.

Rikemaksun määräämistä koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Kevalla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Janne Häyrynen, yksikön päällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös