Lehdistötiedote 13.4.2022

Halgan Services Oy:lle 10 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita. Kyse on ollut puutteista riskiarviossa, asiakkaiden riskiperusteisessa arvioinnissa, asiakkaan tuntemisessa ja tuntemistietojen säilyttämisessä sekä asiakkaiden tehostetussa tuntemisvelvollisuudessa.

Finanssivalvonta on määrännyt 10 000 euron seuraamusmaksun ja antanut julkisen varoituksen Halgan Services Oy:lle, koska se ei ole riittävällä tavalla huolehtinut asiakkaiden tuntemisesta ja tuntemistietojen säilyttämisestä sekä tehostetusta tuntemisvelvollisuudesta vastatakseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain vaatimuksia. Yhtiö ei ollut myöskään laatinut riittävää riskiarviota ja tehnyt riittävää riskiperusteista arviointia asiakkaistaan.

Finanssivalvonta pitää yhtiön vakavimpana laiminlyöntinä sitä, että yhtiö ei ole noudattanut tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta silloin, kun se on toteuttanut rahanvälitystoimeksiantoja Euroopan komission yksilöimiin korkean riskin valtioihin. Yhtiön harjoittama rahanvälitys on lähtökohtaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kannalta korkeariskistä toimintaa.

Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on huomioitu muun muassa rahanpesun estämistä koskevien keskeisten velvoitteiden laiminlyönnin laatu, laajuus sekä pitkäkestoisuus.

Finanssivalvonta on lisäksi antanut yhtiölle julkisen varoituksen maksulaitoslain asiakkaan tuntemista koskevan velvoitteen noudattamatta jättämisestä.

Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan vuosina 2020–2021 tekemässä tarkastuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää, miten yhtiö toteuttaa velvollisuuttaan noudattaa lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 12.4.2022 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös