Pressmeddelande 17.10.2022

Åtgärder som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism ska inriktas enligt den faktiska risken - riskhanteringsmetoderna betonas i tillsynen

I Finansinspektionens bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom den finländska banksektorn har risknivåerna hos de tjänster som respektive bank tillhandahåller jämförts med bankens riskhanteringsmetoder. Enligt den övergripande bedömningen är den totala risken för penningtvätt och finansiering av terrorism inom banksektorn betydande*. Finansinspektionen fäster särskild uppmärksamhet vid inlåningsbankernas rutiner när det gäller att riskklassificera kunder och följa kundernas användning av tjänster. Med deras hjälp inriktas åtgärderna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism enligt den faktiska risken.

I bankverksamheten hänför sig den största risken för penningtvätt och finansiering av terrorism till produkter och tjänster som gör det möjligt att få medel att börja omfattas av ett lagligt betalningssystem, förvaring av medel samt snabb överföring av medel, vid behov över gränserna. I praktiken hänför sig en synnerligen betydande inneboende risk således till olika betaltjänster, såsom kontantinsättningar och kontantuttag, betalkonton, penningförmedling samt genomförande och mottagande av betalningstransaktioner. Den risk som hänför sig till produkter och tjänster syns i synnerhet som att risken för kreditinstitut som bedriver inlåningsbankverksamhet har bedömts vara större än i kreditinstitut som endast tillhandahåller olika finansiella tjänster.

I riskbedömningen har beaktats sådana brister i kreditinstitutens riskhanteringsmetoder som iakttagits i samband med tillsynen och som har en förhöjande inverkan på den totala risken. Det är viktigt att rikta åtgärderna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism mot högriskkunder och de får inte medföra onödiga olägenheter för lågriskkunder. Därför måste bankerna ha rutiner för hur de bedömer de risker för penningtvätt som hänför sig till deras kundrelationer och verksamhet, identifierar sina kunder samt känner och följer sina kunders användning av tjänster. Utifrån de tjänster som bankerna tillhandahåller och svagheterna hos bankernas riskhanteringsmetoder finns den största totala risken hos mindre inlåningsbanker som huvudsakligen verkar i hemlandet.

- I tillsynen fäster vi särskild uppmärksamhet vid att bankerna har metoder för att riskklassificera kunderna och följa kundernas verksamhet. Med deras hjälp går det att säkerställa att åtgärderna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism inriktas korrekt och uttryckligen till högriskkunder, konstaterar byråchef Pekka Vasara från Finansinspektionen.

Den sektorspecifika riskbedömningen styr de tillsynsåtgärder för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism som Finansinspektionen riktar mot kreditinstituten under kommande år. Den kommer att utnyttjas bland annat vid valet av inspektionsobjekt och föremålen för temabedömningar.

- Riskbedömningens uppgift är att styra tillsynsmyndighetens arbete och samtidigt uppmärksamgöra företagen under tillsyn på de risker som hänför sig till deras verksamhet. Exempelvis påföljder påförs inte utifrån riskbedömningen, men med dess hjälp identifieras de områden som ska utredas och övervakas mer ingående, säger Vasara.

Finansinspektionen har publicerat ett sammandrag av sin bedömning av de sektorspecifika risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som hänför sig till verksamheten i kreditinstitut som omfattas av dess tillsyn. Den sektorspecifika riskbedömningen baserar sig delvis på Finansinspektionens bedömning av de inneboende riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, som publicerades i april 2022.

Bilagor

* När Finansinspektionen bedömer riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism använder den följande skala, som motsvarar den skala som EBA använder: Synnerligen betydande - Betydande - Ganska betydande - Mindre betydande.