Lehdistötiedote 17.10.2022

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet kohdennettava todellisen riskin mukaan - valvonnassa painotetaan riskienhallintakeinoja

Finanssivalvonnan arviossa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä suomalaisella pankkisektorilla on verrattu kunkin pankin tarjoamien palveluiden riskitasoja sen käyttämiin riskinhallintakeinoihin. Kokonaisarvion pohjalta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kokonaisriski pankkisektorilla on merkittävä*. Finanssivalvonta kiinnittää erityistä huomiota talletuspankkien käytäntöihin asiakkaiden riskiluokituksista ja asiakkaiden palveluiden käytön seurannasta. Näiden avulla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet kohdentuvat todellisen riskin mukaan.

Pankkitoiminnassa suurin riski rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta liittyy tuotteisiin ja palveluihin, jotka mahdollistavat varojen saattamisen laillisen maksujärjestelmän piiriin, niiden säilyttämisen sekä varojen siirtämisen nopeasti, tarvittaessa rajojen yli. Käytännössä erittäin merkittävä ominaisriski liittyy siis erilaisiin maksupalveluihin kuten käteispanoihin- ja käteisnostoihin, maksutileihin, rahanvälitykseen sekä maksutapahtumien toteutukseen ja vastaanottoon. Tuotteiden ja palveluiden riski näkyy erityisesti siinä, että talletuspankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten riskin on arvioitu olevan suurempi suhteessa luottolaitoksiin, jotka tarjoavat ainoastaan erilaisia rahoituspalveluita.

Riskiarviossa on otettu huomioon sellaiset valvonnan yhteydessä havaitut luottolaitosten riskien hallintakeinojen puutteet, joilla on kokonaisriskiä kohottava vaikutus. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoimien on tärkeää kohdentua korkeariskisiin asiakkaisiin eivätkä ne toisaalta saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa matalariskisille asiakkaille. Siksi pankeilla on oltava käytännöt siihen, miten arvioivat asiakassuhteisiinsa ja toimintaansa liittyvät rahanpesuriskit, tunnistavat asiakkaansa sekä tuntevat ja seuraavat asiakkaidensa palvelujen käyttöä. Pankkien tarjoamien palveluiden ja niiden käytössä olevien riskienhallintakeinojen heikkouksien perusteella arvioituna suurin kokonaisriski on pääosin kotimaassa toimivilla pienemmillä talletuspankeilla.

- Kiinnitämme valvonnassa erityistä huomiota siihen, että pankeilla on käytössä menetelmät asiakkaiden riskiluokitteluun ja asiakkaiden toiminnan seuraamiseksi. Näillä voidaan varmistaa, että toimet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi kohdentuvat oikein nimenomaan korkeariskisiin asiakkaisiin, toteaa toimistopäällikkö Pekka Vasara Finanssivalvonnasta.

Sektorikohtainen riskiarvio ohjaa luottolaitoksiin kohdistuvia Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontatoimenpiteitä tulevina vuosina. Sitä tullaan hyödyntämään muun muassa tarkastuskohteiden ja teema-arvioiden kohteiden valinnassa.

- Riskiarvion tehtävänä on ohjata valvojan työtä ja samalla kiinnittää valvottavien huomiota niiden toimintaan liittyviin riskeihin. Riskiarvion pohjalta ei esimerkiksi määrätä vielä seuraamuksia, mutta sen avulla tunnistetaan tarkemmin selvitettäviä ja valvottavia alueita, Vasara sanoo.

Finanssivalvonta on julkaissut yhteenvedon arviostaan sen valvonnan piiriin kuuluvien luottolaitosten toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sektorikohtaisista riskeistä. Sektorikohtainen riskiarvio perustuu osittain Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ominaisriskiarvioon, joka julkaistiin huhtikuussa 2022.

Liitteet

* Finanssivalvonta käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä arvioidessaan seuraavaa asteikkoa, joka vastaa EBAn käyttämää asteikkoa: Erittäin merkittävä - Merkittävä - Melko merkittävä - Vähemmän merkittävä.