Pressmeddelande 14.9.2021

S-Banken Abp påförs en påföljdsavgift på 1 650 000 euro för försummelse att upptäcka misstänkta transaktioner

Finansinspektionen har påfört S-Banken Abp en påföljdsavgift på 1 650 000 euro. Mellan juli 2016 och november 2018 har banken försummat att ordna övervakningen av sina kunders handel på det sätt som förutsätts i EU:s förordning om marknadsmissbruk.

Enligt artikel 16 i förordningen om marknadsmissbruk ska en tillhandahållare av investeringstjänster införa effektiva arrangemang, system och förfaranden för att upptäcka misstänkta handelsorder och transaktioner så att tillhandahållaren kan rapportera dem till Finansinspektionen. Förordningen trädde i kraft den 3 juli 2016.

S-Banken Abp:s övervakning av handeln baserade sig på en helhet bestående av interna riktlinjer, övervakning som utförs av personalen och utbildning. Banken använde inte ett automatiserat övervakningssystem för handeln.

S-Banken Abp genomförde 2016–2018 årligen i genomsnitt 680 000 transaktioner på Nasdaq Helsinki Oy:s aktiemarknad. I sitt beslut anser Finansinspektionen att ett upplägg som baserade sig på bankpersonalens övervakning och som dessutom hade allvarliga brister inte uppfyllde kraven i regleringen på grund av det stora antalet transaktioner.

Finansinspektionen har påfört en påföljdsavgift för försummelserna. Påföljdsavgiften bestäms på basis av en samlad bedömning som tar hänsyn till bland annat försummelsens art, omfattning och varaktighet. Här har uppmärksamhet fästs framför allt vid att S-Banken Abp har gjort sig skyldig åtminstone till grov oaktsamhet och att banken har erhållit ekonomisk vinning av försummelsen då den inte har investerat i ett automatiserat övervakningssystem för handeln. Det har vidare beaktats att bankens försummelse har försämrat Finansinspektionens förutsättningar att utöva tillsyn över marknadsmissbruk, att försummelsen varit långvarig och att Finansinspektionen också i december 2019 har påfört banken en påföljdsavgift (Pressmeddelande 18.12.2019).

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Banken har rätt att överklaga beslutet av den 13 september 2021 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Ytterligare upplysningar lämnas av

chefen för juridiska enheten Tero Kurenmaa. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Beslut (pdf, på finska)

Tillsynsmeddelande 16.12.2019: Temabedömning om anordnande av övervakningen gällande misstänkta transaktioner och handelsorder hos tillhandahållare av investeringstjänster

Se också

Finansinspektionens beslut

Administrativa påföljder