Tillsynsmeddelande 16.12.2019 – 69/2019

Temabedömning om anordnande av övervakningen gällande misstänkta transaktioner och handelsorder hos tillhandahållare av investeringstjänster

Finansinspektionen har bedömt hur tillhandahållare av investeringstjänster har anordnat övervakningen av misstänkta transaktioner och handelsorder. Syftet med temabedömningen var att utreda hur tillhandahållare av investeringstjänster iakttar kraven om förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk och hur övervakningen av handeln har anordnats.

Med temabedömningen täcktes följande områden:

  • Hur har bolaget genomfört arrangemangen, systemen och förfarandena för upptäckande av misstänkta transaktioner och handelsorder.
  • Hur har bolaget genomfört personalutbildningen i anknytning till upptäckandet av misstänkta transaktioner och handelsorder samt anmälan om dem.
  • Hur bedömer bolaget ifall en upptäckt missbruksmisstanke ska anmälas till Finansinspektionen.

I de flesta fallen använder tillhandahållare av investeringstjänster ett automatiskt övervakningssystem av handeln som har utvecklats av antingen en tredje part eller av tillhandahållaren av investeringstjänster själv.

I regel hade hela personalen anordnats utbildning på grundnivån om hur man upptäcker misstankar om missbruk till exempel som en del av inskolningen av nya anställda och i form av en webbkurs som avläggs årligen. Grundligare utbildning hade anordnats för sådana anställda som deltar i behandlingen eller uppföljningen av handelsorder och transaktioner.

Tillhandahållare av investeringstjänster bedömer egenskaperna hos en misstänkt transaktion eller handelsorder i förhållande till beskrivningarna om missbruk av insiderinformation och marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen. Bolagens compliance-funktion fattar det slutliga beslutet om huruvida den upptäckta misstanken om missbruk skickas till Finansinspektionen eller inte.

Enligt Finansinspektionens bedömning har övervakningen av missbruksmisstakar hos tillhandahållare av investeringstjänster i regel anordnats på det sätt som bestämmelserna förutsätter. Finansinspektionen poängterar i synnerhet att uppföljningen av handeln ska sträcka sig till alla kunder av tillhandahållaren av investeringstjänster, oberoende av om kunderna är privatpersoner eller professionella investerare. Övervakningen av handeln ska även täcka alla erhållna och förmedlade handelsorder samt alla genomförda transaktioner oberoende av det finansiella instrumentet.

Därtill påminner Finansinspektionen att personalens kunnande har en central roll vid säkerställandet av att missbruksövervakningen är effektiv och omfattande samt överensstämmer med regleringen. Upprätthållande av kunnandet stöds av tillräcklig och regelbunden utbildning.

Som en del av den fortlöpande tillsynen kommer Finansinspektionen att även framöver fästa upp-märksamhet vid det hur tillhandahållare av investeringstjänster har ordnat övervakningen samt vid innehållet i, kvaliteten av och antalet STOR-anmälningar (Suspicious Transactions and Orders Report) som den får av tillhandahållarna.

Omfattande och högklassigt anordnande av övervakningen hos tillhandahållare av investeringstjänster är väsentligt om man vill förhindra och upptäcka marknadsmissbruk, till exempel missbruk av insiderinformation och marknadsmanipulation eller försökt till sådana. De anmälningar om misstänkta transaktioner och handelsorder som erhålls av tillhandahållare av investeringstjänster är av central betydelse i den tillsyn över marknadsmissbruk som Finansinspektionen utövar.

Ytterligare information

  • Juha Manu, marknadsövervakare, telefon 09 183 5323 eller juha.manu(at)fiva.fi
  • Hermanni Teräväinen, marknadsövervakare, telefon 09 183 5346 eller hermanni.teravainen(at)fiva.fi

Bilagor