Pressmeddelande 11.1.2021

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

Investeringar i aktier i onoterade och omogna bolag är vanligen förenade med hög risk. Av den anledningen är presentationen av riskerna och det ekonomiska läget i investerarinformationen särskilt viktig.

Finansinspektionen utförde 2020 för första gången en bedömning av hur informationsskyldigheten uppfylls i samband med investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. Urvalet för den tematiska bedömningen bestod av sammanlagt nio finansieringsomgångar som genomfördes under 2019 av tre aktörer som tillhandahöll investeringsbaserad gräsrotsfinansiering detta år. 

I de basinformationsdokument som granskades vid den tematiska bedömningen observerades brister i presentationen av riskerna och i uppdateringen av beskrivningen av det ekonomiska läget. Vidare konstaterades att den opartiska presentationen av uppgifter i marknadsföringsmaterialet bör förbättras. Det granskade materialet varierade mellan såväl aktörer som finansieringsomgångar.

På basis av observationerna från den tematiska bedömningen uppmanar Finansinspektionen därför aktörerna att fästa uppmärksamhet vid följande:

Beskrivningen av risker ska vara uttömmande och beskrivningen av det ekonomiska läget aktuell

I vissa av de granskade basinformationsdokumenten saknades uppgifter om riskerna i bolagets affärsverksamhet helt, medan beskrivningen var bristfällig i en del basinformationsdokument. Det basinformationsdokumentet som ska upprättas enligt lagstiftningen om gräsrotsfinansiering ska dock innehålla uppgifter om alla väsentliga risker som är förknippade med bolagets affärsverksamhet och värdepapper och riskerna ska spegla bolagets ekonomiska läge.

I vissa basinformationsdokument presenterades endast historiska bokslutsuppgifter. Utöver dem ska investeraren dock också ges en bild av bolagets likviditet och finansieringsbehov vid tidpunkten för anskaffning av gräsrotsfinansiering. 

Antagandena och riskerna för prognoserna ska beskrivas tydligt

De viktigaste antaganden som ligger till grund för de omsättnings- och vinstprognoser som presenteras i marknadsföringsmaterialet och riskerna för utfallet av prognoserna ska anges tydligt för att investerarna ska ha bättre förutsättningar att bedöma prognoserna.

Beträffande de granskade marknadsföringsmaterialen konstaterades att till exempel opartiskheten i presentationen av positiva prognoser och riskerna för deras utfall bör förbättras.

Enligt lagstiftningen om gräsrotsfinansiering ska ett basinformationsdokument upprättas

Enligt lagen om gräsrotsfinansiering ska mottagare av gräsrotsfinansiering innan medelsanskaffningen inleds offentliggöra riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som väsentligt kan inverka på bedömningen av företagets värde eller återbetalningsförmåga. De viktigaste uppgifterna om gräsrotsfinansieringen ska lämnas i ett basinformationsdokument, som till innehåll och utformning ska vara tydligt, lättläst och begripligt.

Målet för den tematiska bedömningen var att bedöma om basinformationsdokumenten för gräsrotsfinansiering uppfyller regleringskraven, om osann eller vilseledande information lämnas i marknadsföringsmaterialet och om information om väsentliga förändringar i det ekonomiska läget hos mottagaren eller förmedlaren av gräsrotsfinansiering har offentliggjorts utan dröjsmål. I basinformationsdokumenten fäste Finansinspektionen särskild uppmärksamhet vid presentationen av risker samt beskrivningen av det ekonomiska läget och användningsändamålet för de medel som samlas in.

Finansinspektionen har skickat individuella tillsynsbrev till de förmedlare av gräsrotsfinansiering som var föremål för den tematisk bedömningen. Finansinspektionen bevakar också framöver uppfyllelsen av informationsskyldigheten vid gräsrotsfinansiering.

Se också

Tillsynsmeddelande 2/2021: Tematisk bedömning av uppfyllelsen av informationsskyldigheten vid investeringsbaserad gräsrotsfinansiering, 11.1.2021

Information om investeringsbaserad gräsrotsfinansiering på Finansinspektionens webbplats