Lehdistötiedote 11.1.2021

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sijoittajamateriaalissa kiinnitettävä huomiota riskien ja taloudellisen tilanteen kuvaamiseen

Finanssivalvonta kehottaa joukkorahoitusta hakevia yhtiöitä ja joukkorahoituksen välittäjiä kiinnittämään huomiota erityisesti sijoituksen riskien esittämiseen ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaamiseen. Myös ennusteiden taustalla olevat oletukset ja niihin liittyvät riskit on kerrottava selkeästi.

Listaamattomien ja liiketoimintansa alkuvaiheessa olevien yhtiöiden osakkeet ovat tyypillisesti korkean riskin sijoituskohteita. Tämän vuoksi sijoittajainformaatiossa korostuu erityisesti riskien ja taloudellisen tilanteen esittäminen.

Finanssivalvonta arvioi vuonna 2020 ensimmäistä kertaa tiedonantovelvollisuuden noudattamista sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa. Teema-arvion otantaan sisältyi yhteensä yhdeksän vuoden 2019 rahoituskierrosta kolmelta sijoitusmuotoista joukkorahoitusta kyseisenä vuonna tarjonneelta toimijalta.

Teema-arviossa arvioiduissa perustietoasiakirjoissa havaittiin puutteita riskien kuvaamisessa ja taloudellisen tilanteen kuvauksen ajantasaisuudessa. Lisäksi markkinointimateriaalissa havaittiin parannettavaa tietojen tasapuolisessa esittämisessä. Arvioiduissa materiaaleissa oli sekä toimija- että rahoituskierroskohtaisia eroja.

Tehdyn teema-arvion havaintojen perusteella Finanssivalvonta kehottaakin toimijoita kiinnittämään huomiota alla oleviin asioihin:

Riskit kuvattava kattavasti ja taloudellinen tilanne ajantasaisesti

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit puuttuivat kokonaan osasta tarkasteltuja perustietoasiakirjoja ja osassa ne kuvattiin puutteellisesti. Joukkorahoitussääntelyn edellyttämän perustietoasiakirjan on kuitenkin sisällettävä kaikki yhtiön liiketoimintaan ja arvopaperiin liittyvät olennaiset riskit, ja niiden on oltava johdonmukaisia yhtiön taloudellisen tilanteen kanssa.

Joissakin perustietoasiakirjoissa esitettiin yksinomaan historiallisia tilinpäätöstietoja. Niiden esittämisen lisäksi sijoittajille tulee kuitenkin antaa kuva myös yhtiön maksuvalmiudesta ja rahoituksen tarpeesta joukkorahoituksen hankkimisvaiheessa.

Ennusteisiin liittyvät oletukset ja riskit kuvattava selkeästi

Markkinointimateriaalissa esitettyihin liikevaihto- ja liikevoittoennusteisiin liittyvät tärkeimmät oletukset sekä niiden toteutumiseen liittyvät riskit tulee kertoa selkeästi, jotta sijoittaja voi paremmin arvioida näitä ennusteita.

Arvioiduissa markkinointimateriaaleissa havaittiin parannettavaa esimerkiksi positiivisten ennusteiden ja niiden toteutumiseen liittyvien riskien tasapuolisessa esittämisessä.

Joukkorahoitussääntely edellyttää perustietoasiakirjaa

Joukkorahoituslaki edellyttää, että joukkorahoituksen saaja julkistaa ennen varainhankinnan aloittamista oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yrityksen arvoon tai takaisinmaksukykyyn. Joukkorahoitusta koskevien keskeisten tietojen on sisällyttävä perustietoasiakirjaan, jonka on oltava sisältönsä ja esitystapansa puolesta selkeä, helppolukuinen ja ymmärrettävä.

Teema-arvion tavoitteena oli arvioida, täyttävätkö joukkorahoituksen perustietoasiakirjat sääntelyn vaatimukset, annetaanko markkinointimateriaalissa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja ja onko tiedot joukkorahoituksen saajan ja joukkorahoituksen välittäjän taloudellisessa tilanteessa tapahtuneista olennaisista muutoksista julkistettu viipymättä. Perustietoasiakirjoissa Finanssivalvonta kiinnitti huomiota erityisesti riskien esittämiseen ja taloudellisen tilanteen sekä kerättävien varojen käyttötarkoituksen kuvaukseen.

Finanssivalvonta on ohjeistanut arvioituja joukkorahoituksen välittäjiä yhtiökohtaisilla valvontakirjeillä. Finanssivalvonta seuraa jatkossakin tiedonantovelvollisuuden noudattamista joukkorahoituksessa.

Katso myös

Valvottavatiedote 2/2021: Teema-arvio tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa, 11.1.2021

Tietoa sijoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta Finanssivalvonnan verkkopalvelussa