Förmedlare av gräsrotsfinansiering

Förmedlande av gräsrotsfinansiering enligt den nationella lagen om gräsrotsfinansiering såsom beskrivs nedan kan endast bedrivas i enlighet med övergångsbestämmelsen i EU:s nya gräsrotsfinansieringsförordning ((EU) 2020/1503) och högst fram till den 10 november 2023.

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering

Förmedling av finansiering till ett företag genom emission av finansiella instrument (t.ex. aktier eller skuldinstrument) till investerare uppfyller definitionen av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med finansiella instrument, som utgör tillståndspliktigt tillhandahållande av investeringstjänster. Detta förutsätter att förmedlaren (som tillhandahåller tjänsten t.ex. via en finansieringsplattform) har tillstånd enligt lagen om investeringstjänster. Tillhandahållande av investeringstjänster kräver alltid tillstånd oberoende av om det finansiella instrumentet som tjänsten avser är noterat, dvs. föremål för handel på en offentlig marknadsplats, eller inte.

En tjänsteleverantörer som förmedlar investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med finansiella instrument erbjuder sina investerarkunder förmedling av order. Med förmedling av order avses bl.a. en tjänst vars syfte är att sammanföra transaktionsparter så att det är möjligt att genomföra en transaktion mellan dem.  Förmedling av order innebär således också att fungera som teckningsplats, där den som tillhandahåller tjänster t.ex. i samband med emission av aktier eller obligationer tar emot teckningar från allmänheten och förmedlar dem vidare till dem som ordnar emissionen.

Om en investerare ges personliga rekommendationer (råd) som hänför sig till köp eller försäljning av ett investeringsobjekt (finansiellt instrument), handlar verksamheten om tillståndspliktig investeringsrådgivning.

Verksamhet där den som tillhandahåller gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahåller tjänsterna för en emittent av finansiella instrument i syfte att skaffa investerare, är tillståndspliktigt ordnande av emission.

Förmedling av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med andra än finansiella instrument förutsätter registrering i Finansinspektionens register över förmedlare av gräsrotsfinansiering.

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

Med lånebaserad gräsrotsfinansiering avses förmedling av kredit till ett företag med andra än finansiella instrument i syfte att finansiera näringsverksamhet, så att ett skuldförhållande uppstår mellan kunden till förmedlaren av gräsrotsfinansiering och företaget som tar emot gräsrotsfinansieringen. Förmedling av den här typen av gräsrotsfinansiering förutsätter att förmedlaren registrerar sig i Finansinspektionens register över förmedlare av gräsrotsfinansiering. Kreditinstitut, värdepappersföretag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och betalningsinstitut får inom ramen för sitt verksamhetstillstånd tillhandahålla lånebaserad gräsrotsfinansiering.