Pressmeddelande 29.6.2020

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

- Under rådande undantagsförhållanden på grund av coronapandemin är det viktigt att stödja finansförmedlingen till den reala ekonomin. Beslutet att återställa den maximala belåningsgraden för hushåll på basnivån bidrar för sin del till en välfungerande bostadsmarknad, betonar direktionens ordförande Marja Nykänen.

Coronapandemin har betydande konsekvenser för den reala ekonomin. Det osäkra ekonomiska läget har minskat bostadshandeln och beloppet av nybeviljade bostadslån till hushåll. Ingen risk för överhettning kan ses på bostadsmarknaden.

Beslutet att återställa den maximala belåningsgraden för andra än förstagångsköpare på basnivån (90 %) stöder bostadsmarknaden och den reala ekonomin i det rådande exceptionella läget. Beslutet träder ikraft omedelbart.* En välfungerande bostadsmarknad underlättar bostadsförsäljningen i hushållens föränderliga livssituation. Vid beviljande av bostadslån är det särskilt viktigt att göra en noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga.

Hushållens höga skuldsättning utgör fortfarande en grundläggande strukturell sårbarhet i det finansiella systemet, vars hantering ska beaktas på längre sikt. Syftet med att återställa den maximala belåningsgraden är att stödja ekonomin i den akuta krisen.

På sitt extrainsatta sammanträde den 6 april 2020 fattade Finansinspektionens direktion beslut om att mildra makrotillsynsbuffertkraven för kreditinstitut. Genom beslutet stöds finansförmedlingen till den reala ekonomin. Utlåningsutvecklingen visar inte några tecken på sådana förändringar som skulle tala för behovet av ett kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut. Det primära riskmåttet för det kontracykliska buffertkravet - trendavvikelsen beträffande kreditstocken och BNP - ligger kvar på en låg nivå.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Systemriskbuffertkravet och buffertkravet för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertkrav) ses över årligen.

Bilagor

* Tidpunkten för beslutets ikraftträdande kompletterad 29.6.2020 kl. 16.53.