Lehdistötiedote 29.6.2020

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

- Nykyisessä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on tärkeää tukea rahoituksen välittymistä reaalitalouteen. Kotitalouksiin sovellettavan enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle tukee osaltaan asuntomarkkinoiden toimivuutta, johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen painottaa.

Koronapandemian vaikutukset reaalitalouteen ovat merkittävät. Epävarma taloustilanne on vähentänyt asuntokauppoja sekä kotitalouksille myönnettyjen uusien asuntolainojen määrää. Asuntomarkkinoilla ei ole nähtävissä ylikuumenemisen uhkaa.

Muiden kuin ensiasunnon ostajien enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle (90 %) tukee asuntomarkkinoita ja reaalitaloutta nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa. Päätös tulee voimaan heti.* Toimivat asuntomarkkinat helpottavat asuntojen myyntiä kotitalouksien muuttuvissa elämäntilanteissa. Lainanottajien maksukyvyn huolellinen arviointi on asuntoluottoja myönnettäessä erityisen tärkeää.

Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus on edelleen keskeinen rahoitusjärjestelmän rakenteellinen haavoittuvuus, jonka hallintaan tulee kiinnittää pidemmällä aikavälillä huomiota. Enimmäisluototussuhteen palauttamisella tuetaan taloutta akuutissa kriisissä.

Finanssivalvonnan johtokunta päätti 6.4.2020 ylimääräisessä kokouksessa luottolaitosten makrovakauspuskurivaatimusten lieventämisestä. Päätöksellä tuetaan rahoituksen välittymistä reaalitalouteen. Luottokannan kehityksessä ei ole merkkejä muutoksista, joka puoltaisivat muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettamista pankeille ja muille luottolaitoksille. Vaatimuksen asettamisen lähtökohtana käytettävä ensisijainen riskimittari - luottokannan ja BKT:n suhteen trendipoikkeama - on säilynyt alhaisella tasolla.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi vuosineljänneksittäin lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Tarvittaessa johtokunta voi tiukentaa tai keventää vakautta edistäviä nk. makrovakausvälineitä. Johtokunta päättää neljännesvuosittain muuttuvan lisäpääomavaatimuksen suuruudesta ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteen suuruudesta. Järjestelmäriskipuskurin ja kansallisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten (nk. O-SII-puskureiden) tasot tarkistetaan vuosittain.

Liitteet

Päätöksen voimaantuloajankohta lisätty 29.6.2020 klo 16.53.