Pressmeddelande 20.3.2020

Europeiska centralbanken har preciserat sin vägledning om lättnader i regleringen – Finansinspektionen: Alla lättnader ska kanaliseras till att lindra effekterna av pandemin

Europeiska centralbanken har i dag publicerat mer information om de åtgärder som banken vidtar för att stödja bankerna under dess direkta tillsyn så att de kan bemöta coronavirusläget och fortsätta att finansiera hushåll och företag. ECB har preciserat sitt pressmeddelande av den 12 mars om lättnaderna beträffande vissa buffert- och likviditetskrav.

Finansinspektionen stöder de åtgärder som nämns i ECB:s pressmeddelande och tillämpar i meddelandet beskrivna förfaringssätt på de banker som står under dess tillsyn. Både ECB och Finansinspektionen har strävat efter att på många olika sätt stödja bankernas förmåga att fortsätta att finansiera företag och hushåll.

ECB:s beslut av den 12 mars innebär att bankerna medges flexibilitet i uppfyllelsen av buffert- och likviditetskraven. Genom Finansinspektionens makrotillsynsbeslut av den 17 mars slopades systemriskbufferten och de kreditinstitutsspecifika kraven sågs över.

Därtill har regeringen i dag offentliggjort tilläggsfinansiering på 12 miljarder euro för företagen genom Finnvera. Den primära verksamhetsmodellen är garantiverksamhet där bankerna beviljar krediter.

 Den flexibilitet som ECB:s banktillsyn medger bankerna, i förening med Finansinspektionens beslut om sänkning av makrotillsynskraven tidigare denna vecka och det stödpaket som regeringen i dag har offentliggjort, syftar till att stärka bankernas utlåningskapacitet under dessa exceptionella omständigheter. Finansinspektionen bevakar därför noggrant att bankerna använder lättnaderna för detta ändamål och att de inte kanaliseras till betalning av utdelningar och resultatpremier, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Se också