Pressmeddelande 13.3.2020

Bankerna medges flexibilitet i tillämpningen av buffertkraven för att säkerställa normal verksamhet i det rådande läget med coronavirus

Europeiska centralbanken har i dag meddelat att den medger banker som står under dess direkta tillsyn flexibilitet i tillämpningen av vissa buffert- och likviditetskrav. Syftet är att stödja bankernas förmåga att bemöta den osäkerhet på marknaden som coronaviruset skapat och fortsätta att finansiera ekonomin.

Kapitaltäckningen i Finlands banksektor är tillfredsställande för att bemöta de risker som coronavirusepidemin medför. Finansinspektionen följer upp situationen och bankernas beredskap för eventuella konsekvenser av coronaviruset i den finländska banksektorn.

Finansinspektionen påpekar dock att kriterierna för de kapitalbasposter som kan räknas med för att uppfylla buffertkraven enligt pelare 2 regleras i lag både beträffande banker under ECB:s och banker under Finansinspektionens direkta tillsyn. I övrigt kan de åtgärder som ECB lyfter fram också tillämpas i banker som står under Finansinspektionens direkta tillsyn, om bankernas situation kräver det.

Också Europeiska bankmyndigheten (EBA) vill ge bankerna en möjlighet att koncentrera sig på att säkerställa sin normala verksamhet och skjuter därför upp bankernas stresstester till 2021. I enlighet med EBAs riktlinje har även Finansinspektionen beslutat att senarelägga stresstesten för banker som står under Finansinspektionens direkta tillsyn till nästa år.

Kreditinstitut i Finland som omfattas av ECB:s direkta tillsyn är Nordea Bank Abp, OP Gruppen och Kommunfinans Abp.

Se också

Meddelande från ECB:s banktillsyn: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html

Europeiska bankmyndigheten EBAs pressmeddelande:
https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector


Ytterligare upplysningar lämnas av Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen och biträdande direktör Jyri Helenius.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.


Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 12 mars 2020.