Pressmeddelande 18.3.2020

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionens direktion sänker kapitalkraven för kreditinstitut

Finansinspektionens direktion fattade i dag på sitt extrainsatta sammanträde beslut om att sänka kapitalkraven för finländska kreditinstitut. Lättnaderna genomförs genom att slopa systemriskbufferten och ändra de kreditinstitutsspecifika kraven så att de strukturella buffertkraven för alla kreditinstitut sjunker med en procentenhet totalt sett.

- Coronaviruspandemian har betydligt försvagat det ekonomiska läget och verksamhetsförutsättningarna för den finansiella sektorn i Finland. Finansinspektionens direktion meddelade den 15 mars att den hade inlett arbetet för att snabbt se över nivån på de kapitalkrav som faller inom ramen för det nationella beslutsfattandet. Genom det aktuella beslutet ökar direktionen betydligt de finländska bankernas förmåga att bevilja kredit till hushåll och företag, konstaterar direktionens ordförande Marja Nykänen.

Finansinspektionens beslut utökar de finländska bankernas utlåningskapacitet med uppskattningsvis 52 miljarder euro. Detta i förening med de beslut som makrotillsyns-myndigheterna i andra länder har fattat innebär en ökning av den beräknade utlåningskapaciteten till finländska företag och hushåll på uppskattningsvis 30 miljarder euro. De faktiska effekterna av besluten beror på kreditinstitutens egna åtgärder. Finansinspektionen bevakar noggrant att bankerna använder lättnaderna för att lindra konsekvenserna av den ekonomiska krisen och inte kanaliserar dem till betalning av utdelningar eller resultatpremier.

De strukturella makrotillsynsbuffertarna har i första hand ställts med tanke på allvarliga problem i banksektorn i krissituationer. Under nuvarande högst exceptionella omständigheter är det dock motiverat att sänka buffertarna för att undvika att kreditinstitutens förmåga att bevilja lån framför allt till företagssektorn försvagas. För att säkerställa funktionsförmågan i det finansiella systemet är det viktigt att också framöver upprätthålla en god riskhanteringsförmåga i kreditinstitutssektorn.

De nu fattade besluten främjar samtidigt en smidig övergång till de ändringar i regelverk som träder i kraft vid början av nästa år i och med de s.k. bankpaketet. Besluten tar också hänsyn till Europeiska centralbankens förestående vägledning om kreditinstitutsspecifika makroekonomiska buffertar och till att kraven är rätt avvägda. Beslutet är preliminärt och det slutgiltiga beslutet fattas efter de förfaranden som anges i EU-regelverk.

Av buffertkraven är endast det högre bindande enligt nedanstående tabell:

  Nordea OP Gruppen Kommunfinans Annat
kreditinstitut
Buffertkrav för G-SII/B-institut - - - -
Buffertkrav för O-SII-institut 2,0 % (2,0 %)     1,0 % (2,0 %)     0,5 % (0,5 %)     -

Systemriskbuffertkrav

0 % (3,0 %) 0 % (2,0 %) 0 % (1,5 %) 0 % (1,0 %)

Bindande buffertkrav

2,0 % (3,0 %) 1,0 % (2,0 %) 0,5 % (1,5 %) 0 % (1,0 %)

Tabellen visar buffertkraven enligt direktionens beslut (de gällande kraven inom parentes).

Finansinspektionens direktion fattade på sitt sammanträde också beslut om att banker och övriga kreditinstitut inte påförs något kontracykliskt kapitalkrav och att lånetaket för andra än förstabostadsköpare ska ligga kvar på 85 % i enlighet med direktionens tidigare beslut.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Nivån på systemriskbufferten och buffertkraven för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertar) ses över årligen. När situationen så kräver kan direktionen också fatta nödvändiga beslut avvikande från denna tidsplan.

Bilagor

Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 17 mars 2020.