Pressmeddelande 29.6.2018

Makrotillsynsbeslut om det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden: Finansinspektionen ställer inget kontracykliskt buffertkrav för kreditinstituten och gör inga ändringar i lånetaket för bostadslån

Finansinspektionens direktion har fattat beslut om att inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för kreditinstitut, och kravet ligger således kvar på 0 %. Direktionen har också beslutat att inte ändra den maximala belåningsgraden som fastställdes den 19 mars 2018, vilket betyder att det så kallade lånetaket förblir oförändrat vid 85 % för andra bostadslån än lån för förstabostäder. Dessa beslut ses över kvartalsvis. Värdet för trendavvikelsen avseende kreditstocken i den inhemska privata sektorn och BNP, som utgör det primära måttet för det kontracykliska buffertkravet, ger buffertkravet fortfarande referensvärdet 0 %. Det finns vissa tecken på ökade risker, men som helhet tyder måtten på kreditgivningen och riskaptiten på finansmarknaden samt övriga kompletterande riskmått (bl.a. den makroekonomiska utvecklingen och bostadsprisutvecklingen) inte på någon sådan ökning av riskerna i det finansiella systemet som skulle förutsätta en omedelbar höjning av det kontracykliska buffertkravet. Vid bedömning av behovet att skärpa kravet har hänsyn också tagits till övriga makrotillsynspolitiska åtgärder, såsom en eventuell systemriskbuffert. 

Finansinspektionens direktion beslutade den 19 mars 2018 att sänka den maximala belåningsgraden för andra bostadslån än lån för förstabostäder med 5 procentenheter. Denna maximala belåningsgrad för bostadslån begränsar bostadslånets belopp till högst 85 % (och vid förstagångsköp av bostad till högst 95 %) av det verkliga värdet av säkerheterna vid den tidpunkt då lånet beviljas. Enligt den uppdaterade riskanalysen är de risker i bostadsutlåningen och hushållens skuldsättning som beaktas i makrostabilitetsanalysen oförändrade från föregående kvartal. Det är följaktligen motiverat att förlänga giltighetstiden för beslutet om sänkning av den maximala belåningsgraden. 

Utöver detta beslut har Finansinspektionen i dag publicerat ett beslut om att ställa en systemriskbuffert för kreditinstituten. Läs pressmeddelandet 18/2018*.

Närmare upplysningar lämnas av

Marja Nykänen, ordföranden för Finansinspektionens direktion, telefon 09 183 2007

Bilagor

Se också

Nyckeltal

*) Länken lagts till 2.7.2018.