Lehdistötiedote 29.6.2018

Makrovakauspäätös muuttuvasta lisäpääomavaatimuksesta sekä enimmäisluototussuhteesta: Finanssivalvonta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta luottolaitoksille ja pitää asuntolainojen lainakaton ennallaan

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt olla asettamatta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta luottolaitoksille, joten lisäpääomavaatimus säilyy edelleen nollatasolla. Lisäksi johtokunta on päättänyt säilyttää 19.3.2018 asetetun enimmäisluototussuhteen eli ns. lainakaton muiden kuin ensiasunnonostajien osalta 85 prosentissa. Näitä päätöksiä tarkastellaan neljännesvuosittain. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen arvioinnin ensisijaisena perusteena käytettävä kotimaisen yksityisen sektorin luottokannan ja bruttokansantuotteen välisen suhteen trendipoikkeaman arvo antaa pääomavaatimukselle edelleen ohjearvon 0 %. Vaikka viitteitä riskien kasvusta on, kokonaisuudessaan luotonannon ja rahoitusmarkkinoiden riskinottohalukkuuden kasvua kuvaavat mittarit sekä muut täydentävät riskimittarit, kuten kokonaistalouden ja asuntohintojen kehitys, eivät viittaa sellaiseen rahoitusjärjestelmän riskien kasvuun, joka edellyttäisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen välitöntä kasvattamista. Vaatimuksen kiristämistarvetta arvioitaessa on lisäksi otettu huomioon muut makrovakauspolitiikan toimenpiteet, kuten järjestelmäriskipuskurin asettaminen.

Finanssivalvonnan johtokunta teki 19.3.2018 päätöksen enimmäisluototussuhteen alentamisesta muiden kuin ensiasunnon ostajien osalta 5 prosenttiyksiköllä. Tällöin asuntoluottojen enimmäisluototussuhde rajoittaa myönnettävän asuntoluoton määrän enintään 85 %:iin (ensiasunnon hankintaa varten enintään 95 %:iin) vakuuksien käyvästä arvosta luottoa myönnettäessä. Päivitetyn riskiarvion mukaan asuntoluotonantoon ja kotitalouksien velkaantuneisuuteen liittyvät makrovakauspolitiikassa huomioon otettavat riskitekijät ovat pysyneet edelliseen neljännekseen verrattuna ennallaan. Näin ollen on perusteltua jatkaa enimmäisluototussuhteen alentamista koskevan päätöksen voimassaoloa.

Finanssivalvonta on julkaissut tänään myös päätöksen luottolaitoksille asetettavasta järjestelmäriskipuskurista. Lue myös lehdistötiedote 18/2018 *).

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 09 183 2007

Liitteet

*) Linkki lisätty 2.7.2018