Pressmeddelande 8.3.2017

Verksamhetsberättelse 2016: Finanssektorn är stabil, oro för privathushållens skuldbörda och placeringsrådgivningens ändamålsenlighet

Finlands finanssektor är fortsatt stabil trots den långa lågkonjunkturen. Med tanke på makrotillsynen bidrar emellertid privathushållens skuldbörda till att öka riskerna. Europeiska systemrisknämnden varnade om detta på hösten. Införandet av regleringen om lånetak, som trädde i kraft vid ingången av juli 2016, utgör ett sätt att dämpa den ökade skuldsättningen. − Rapporteringen visar att alla banker inte har följt den nya regleringen. Dessutom har vissa banker kringgått regleringen genom att erbjuda konsumtionskredit utöver bolånekredit, säger direktör Anneli Tuominen.

Tillsynsmyndigheten måste kunna förebygga överdrifter på bolånemarknaden. Det bör säkerställas att Finansinspektionen har tillgång till tillräckliga makrotillsynsverktyg, konstaterar Tuominen.

Tvivelaktiga förfaranden också inom investeringsrådgivningen

I Finansinspektionens inspektion av bl.a. bankernas investeringsrådgivning observerades att investeringsrådgivarna inte alltid hade utrett äldre kunders erfarenhet av investeringar, att de hade gett råd att investera i produkter som inte lämpade sig för kundernas riskprofil och gav råd, där det främsta målet verkade vara att sälja egna produkter. 

− Kundens intresse ska komma först, intressemotsättningar ska undvikas och alla kunder bör få pålitlig investeringsrådgivning, påminner Anneli Tuominen.

Finansinspektionen tilldelade fyra bolag sanktioner för försummelser. Ett skilt pressmeddelande om detta har publicerats tidigare idag.

Upplysningar

direktör Anneli Tuominen. Alla intervjuförfrågningar ska riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 51 54, vardagar kl. 9–16.

Se också

Verksamhetsberättelsen och Finansinspektionens direktions berättelse till bankfullmäktige publiceras på svenska senare under våren.