Pressmeddelande 11.10.2016

Läget i liv- och skadeförsäkringssektorerna i Finland 30.6.2016: Liv- och skadeförsäkringssektorerna uppvisar god solvens enligt Solvens II

Liv- och skadeförsäkringssektorerna har en god solvens. Solvensgraden för livförsäkringssektorn låg på 173 % och för skadeförsäkringssektorn på 220 %. Bolagens solvensgrad ska ligga över 100 %, men i praktiken förutsätter bolagets bedömning av det totala solvensbehovet att den målsatta gränsen för bolaget fastställs till över 100 % om olika scenario- och känslighetsanalyser pekar på detta. Totalt 94 % av kapitalbasen för livförsäkringsbolag bestod av kapital av högsta kvalitet, medan motsvarande procenttal för skadeförsäkringsbolag var 98 %.

​På grund av övergången till en marknadsmässig och riskbaserad beräkningsmetod är solvenstalen för sektorerna inte jämförbara med fjolårstalen.

− Förändringarna på investeringsmarknaden och räntenivån har stor betydelse för bolagens solvens, säger biträdande direktör Marja Nykänen.

Sjunkande räntor har en positiv inverkan på placeringsintäkterna. Avkastningen på placeringarna för första halvåret uppgick till 2–3 %, vilket huvudsakligen kan tillskrivas den goda avkastningen på räntebärande placeringar. Återinvesteringsrisken fortsätter dock att öka.

Den dämpade ekonomiska tillväxten och långvariga låga räntenivån har lett till att livförsäkringsbolagens premieinkomst sjunkit. Också i skadeförsäkringssektorn förefaller ökningen av premieinkomsten att ha stannat av. Totalkostnadsprocenten för skadeförsäkringen låg däremot på en exceptionellt god nivå.

Långsiktig och riktad tillsyn av arbetspensionsbolagen

Tillsynen av arbetspensionsbolag och handlingarnas offentlighet har debatterats i offentligheten.

Arbetspensionsbolagen förvaltar en mycket betydande förmögenhet och är därför föremål för omfattande tillsyn. – Tillsynen är långsiktig och inriktas både på regelbundna åtgärder och på åtgärder motiverade av tillsynsobservationer, berättar direktör Anneli Tuominen.

I egenskap av myndighet är Finansinspektionen skyldig att lämna upplysningar ur offentliga handlingar. Om oklarhet råder om tolkningen av lagstiftningen, är Finansinspektionen skyldig att inhämta ställningstagande av domstol.

Artiklar (på finska)
Blogg (på finska)

Närmare upplysningar:

  • direktör Anneli Tuominen
  • biträdande direktör Marja Nykänen, (liv- och skadeförsäkringsbolag, arbetspensionsbolag)
  • ledande rådgivare Sonja Lohse, (offentlighetslagen)

Intervjuförfrågningar:

Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 51 54

Nyckeltalen för bank- och arbetspensionssektorerna rapporterades redan 9.9.2016: Tillsynsobjektens ekonomiska situation och risker 2/2016: Den finländska banksektorns lönsamhet försämrades, arbetspensionssektorns solvens förblev på god nivå – utmaningarna kvarstår