Pressmeddelande 9.9.2016

Tillsynsobjektens ekonomiska situation och risker 2/2016: Den finländska banksektorns lönsamhet försämrades, arbetspensionssektorns solvens förblev på god nivå – utmaningarna kvarstår

Siffrorna för slutet av juni, som Finansinspektionen publicerade i dag, visar att den finländska banksektorns kapitaltäckning förblev stark och att arbetspensionssektorns solvens fortfarande är god. 

​− Även om den ekonomiska tillväxten i Finland har visat tecken på en försiktig återhämtning, är bankernas omgivning fortfarande utmanande, påpekar direktör Anneli Tuominen. – De låga räntorna, osäkerheten på finansmarknaden och hushållens höga skuldsättning framhäver vikten av aktörernas riskhantering i finanssektorn. Digitaliseringen och aktörer som kommer utifrån utmanar också de etablerade aktörerna i branschen att revidera sina affärsmodeller.

Arbetspensionssektorns solvens försämrades, men risktäckningskapaciteten förblev på god nivå. Investeringsintäkterna nådde inte avkastningsmålet i januari-juni. Även under de kommande åren kommer det att vara svårt att nå avkastningsmålet, om räntorna förblir på den nuvarande låga nivån.

Banksektorns kapitaltäckning var stark

Banksektorns lönsamhet försämrades i första hand av att intäkterna sjönk, men kostnaderna ökade också. Intäkterna sjönk i huvudsak på grund av att fjolårets exceptionellt goda avkastning från värdepappershandeln och investeringsverksamheten sjönk till en betydligt lägre nivå. Nedskrivningarna och beloppet av oreglerade fordringar förblev på låg nivå, trots att den ekonomiska utvecklingen i Finland har varit svag.

Banksektorns kärnprimärkapitalrelation var 20,9 % (31.12.2015: 21,0 %) och den totala kapitalrelationen 22,9 % (31.12.2015: 23,1 %). De något sämre kapitaltäckningssiffrorna berodde på att de riskvägda posterna ökade något mer än kapitalbasposterna. Kapitaltäckningsgraden för finans- och försäkringskonglomerat var i slutet av juni 1,6 (31.12.2015: 2,1). Den försämrade kapitaltäckningsgraden beror på att reglerna ändrats.

Arbetspensionssektorns risktäckningskapacitet är god

Intäkterna av arbetspensionssektorns investeringsverksamhet stannade på noll. De positiva intäkterna under det andra kvartalet användes för att täcka de förluster som uppstod under det första kvartalet.

Den genomsnittliga solvensnivån inom arbetspensionsförsäkringssektorn var i slutet av juni 26,0 % (31.12.2015: 28,6 %). Minskningen av aktierisken i placeringsportföljen syntes i form av sänkt solvensgräns. Den riskbaserade solvensställningen var 2,1 (31.12.2015: 2,0).

Uppgifter om skade- och livförsäkringssektorerna offentliggörs den 11 oktober 2016.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör
  • Marja Nykänen, biträdande direktör
  • Jyri Helenius, avdelningschef

För intervjuer vänligen kontakta kommunikationens mediatelefon 050 385 5154.

Bilaga

Läget inom banksektorn och arbetspensionsförsäkringssektorn 30.6.2016: Artiklar (på finska)