Pressmeddelande 5.4.2013

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2013: Lönsamheten i den grundläggande affärsverksamheten på prov

Som helhet betraktat utvecklades finanssektorn i Finland positivt 2012. Inom både banksektorn och försäkringssektorn blev lönsamheten och kapitaltäckningen bättre. – De positiva totalsiffrorna döljer emellertid det faktum att lönsamheten i den grundläggande affärsverksamheten försvagades och att det fanns skillnader i lönsamheten mellan enskilda aktörer. En låg räntenivå och trög ekonomisk tillväxt har medfört stora utmaningar i synnerhet för mindre banker där räntenettot är den viktigaste inkomstkällan, poängterar direktör Anneli Tuominen.

Bankernas räntenetto har minskat till följd av låga räntor

Inom banksektorn utgjordes ökningen i rörelsevinsten av ökade intäkter av värdepapperstransaktionerna och placeringsverksamheten. Dessa intäkter har främst ackumulerats i de största bankerna. Däremot minskade räntenettot så att dess andel var mindre än hälften av nettointäkterna inom banksektorn. I euro har räntenettot minskat med cirka en fjärdedel sedan toppåret 2008. I de banker som är beroende av räntenettot har lönsamheten därför försvagats.

Ett utmanande läge i omvärlden och kostnader som beror på regleringen har skapat press på att bankerna ska höja kundmarginalerna och provisionerna. De avtal som ingåtts med kunderna måste dock iakttas. Till exempel en extra amortering eller byte av säkerheten till en säkerhet med minst samma värde är i sig ingen grund för att höja kreditmarginalen.

Kapitaltäckning och likviditet fortsatt goda

De finländska bankernas kapitaltäckningsbuffertar i euro är oförändrade. Kapitaltäckningsgraden för hela sektorn steg eftersom de riskvägda fordringarna minskade relativt sett mer än de egna tillgångarna. Kapitaltäckningsgraden låg på17,0 % vid slutet av året 2012 (31.12.2011: 14,2 %). Det högklassiga kapitalet, kärnkapitalet (Core Tier 1), var i genomsnitt 15,5 % (31.12.2011: 13,1 %). Likviditetsläget i de finländska bankerna är starkt och bankerna har kunnat bibehålla sin trygga ställning på den internationella marknaden.

Solvensställningen i arbetspensionsanstalterna var nästan oförändrad. Under hela året var verksamhetskapitalet 2,5 gånger större än den riskbaserat bestämda solvensgränsen (31.12.2011: 2,6 gånger). Avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar var i genomsnitt 8,4 %.

Den riskbaserade solvensställningen förbättrades från 2,4 vid slutet av 2011 till 3,0 för livförsäkringsbolagen och från 1,8 till 2,1 för skadeförsäkringsbolagen. År 2012 var avkastningen på livförsäkringsbolagens placeringar 9,7 %. Lönsamheten i skadeförsäkringsbolagen var bättre än året innan till följd av lägre ersättningskostnader.

Riskutsikterna domineras av fortsatt låg räntenivå och försvagad ekonomisk tillväxt

De mest betydande riskerna för bankerna utgörs av problem till följd av skuldkrisen i Europa och fortsatt låg räntenivå samt försvagad ekonomisk tillväxt. Detta bidrar till att problemkrediterna ökar från den nuvarande låga nivån.

År 2012 ökade avkastningen från skuldinstrument till följd av att räntenivån och räntemarginalerna sjönk. Eftersom det är uppenbart att denna utveckling inte längre fortsätter, börjar den låga räntenivån belasta lönsamheten och solvensen särskilt i livförsäkringsbolagen. – De finländska livförsäkringsbolagen har dock redan inlett betydande förberedelser för konsekvenserna av den låga räntenivån. Det syns genom att avtalen med garanterad avkastning har sjunkit till cirka hälften av ansvarsskulden och till cirka en fjärdedel av premieinkomsten, säger biträdande direktör Jukka Vesala.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör, telefon 010 831 5300, och
  • Jukka Vesala, biträdande direktör, telefon 010 831 5374.

Bilagor