Lehdistötiedote 5.4.2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013: Perusliiketoimintojen kannattavuus koetuksella

Kokonaisuutena arvioiden Suomen finanssisektori kehittyi positiivisesti vuonna 2012. Sekä pankki- että vakuutussektorin kannattavuus ja vakavaraisuus vahvistuivat. – Myönteiset kokonaisluvut kätkevät kuitenkin alleen perusliiketoiminnan kannattavuuden heikentymisen ja erot yksittäisten toimijoiden kannattavuudessa. Matala korkotaso ja hidas talouskasvu koettelevat etenkin pienempiä pankkeja, joilla korkokate on merkittävin tulonlähde, johtaja Anneli Tuominen muistuttaa.

Matala korkotaso supistanut pankkien korkokatetta

Pankkisektorilla liikevoiton kasvu muodostui arvopaperikaupan ja sijoitustoiminnan tuottojen kasvusta. Nämä tuotot ovat keskittyneet suurimmille pankeille. Korkokate sen sijaan supistui ja sen osuus aleni jo alle puoleen pankkisektorin nettotuotoista. Euromääräisesti korkokate on supistunut noin neljänneksen huippuvuodesta 2008. Korkokatteesta riippuvaisten pankkien kannattavuus onkin heikentynyt.

Haasteellinen toimintaympäristö ja sääntelystä aiheutuvat kustannukset ovat luoneet pankeille painetta nostaa asiakasmarginaaleja ja -palkkioita. Asiakkaan kanssa tehdyistä sopimuksista on kuitenkin pidettävä kiinni. Esimerkiksi luoton ylimääräinen lyhennys tai vakuuden vaihtaminen vähintään samanarvoiseen vakuuteen ei sinällään ole peruste luottomarginaalin korottamiselle.

Vakavaraisuus ja likviditeetti säilyneet hyvinä

Suomalaispankkien euromääräinen vakavaraisuuspuskuri on säilynyt ennallaan. Koko sektorin vakavaraisuussuhdeluvut paranivat, koska riskipainotetut saamiset pienenivät suhteellisesti enemmän kuin omat varat. Vakavaraisuussuhde oli 17,0 % vuoden 2012 lopussa (31.12.2011: 14,2 %). Korkealaatuinen ns. ydinvakavaraisuus (Core Tier 1) oli keskimäärin 15,5 % (31.12.2011: 13,1 %). Suomalaispankkien likviditeettitilanne on vahva ja turvasatama-asema kansainvälisillä markkinoilla on säilynyt.

Työeläkevakuutuslaitosten vakavaraisuustilanne pysyi lähes ennallaan. Toimintapääoman suhde riskiperusteisesti määritettyyn vakavaraisuusrajaan pysyi koko vuoden 2,5-kertaisena (31.12.2011: 2,6-kertainen). Työeläkevakuutuslaitosten sijoitukset tuottivat keskimäärin 8,4 %.

Henkivakuutusyhtiöiden riskiperusteinen vakavaraisuusasema parani vuoden 2011 lopun 2,4:stä 3,0:een ja vahinkovakuutusyhtiöiden 1,8:sta 2,1:een. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustuotot olivat vuonna 2012 keskimäärin 9,7 %. Vahinkovakuutusyhtiöiden kannattavuus oli edellisvuotta parempi korvauskulujen alhaisemman tason ansiosta.

Riskinäkymiä hallitsee matalan korkotason jatkuminen ja talouskasvun heikkeneminen

Pankkien riskilähteistä ovat merkittävimpiä Euroopan velkakriisistä johtuvien ongelmien ja matalan korkotason jatkuminen sekä talouskasvun heikkeneminen. Heikkeneminen on omiaan kasvattamaan ongelmaluottojen määrää nykyisestä matalasta tasosta.

Velkainstrumenttien tuottoja nosti vuonna 2012 korkotason ja luottoriskimarginaalien lasku. Koska on ilmeistä, että tämä kehitys ei enää jatku, matala korkotaso alkaa rasittaa etenkin henkivakuutusyhtiöiden kannattavuutta ja vakavaraisuutta. – Suomalaiset henkivakuutusyhtiöt ovat kuitenkin jo varautuneet merkittävästi matalan korkotason vaikutuksiin, koska takuutuottoiset sopimukset ovat enää noin puolet vastuuvelasta ja noin neljännes maksutulosta, apulaisjohtaja Jukka Vesala toteaa.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300, ja
  • Jukka Vesala, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5374.

Liitteet