Webbnyheter 19.12.2023 – 13/2023

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under år 2022: Livförsäkringsbolagen beaktade inte till alla delar det förändrade ekonomiska läget i sina tilläggsförmåner

I samband med publiceringen av utredningen om skälighetsprincipen påminde Finansinspektionen om att de tilläggsförmåner som livförsäkringsbolagen utlovar bör växa när marknadsräntorna stiger. Om bolagen under för dem bättre år betalat utdelning till sina ägare, ska medlen på motsvarande sätt också kunna återbäras till försäkringstagarna då situationen förändras. Finansinspektionen påpekade att detta borde ha tagits i beaktande redan då man fattade beslut om tilläggsförmåner för 2022. Finansinspektionens ställningstagande uppfylldes inte till alla delar i fråga om försäkringar med de lägsta beräkningsräntorna.

I utredningen detta år gjordes följande observationer:

  • Då man beaktar utdelningen och räntan på garantikapitalet som bolagen betalat till sina aktieägare under år 2023 och under tidigare år, har bolagen allmänt taget inte berett sig för att betala högre tilläggsförmåner för år 2022 än under tidigare år. De tilläggsförmåner som bolagen betalat har inte till alla delar motsvarat referensavkastningarna för de mål som bolagen offentliggjort för sina tilläggsförmåner.
  • Bolagen hade beaktat skäligheten mellan kundernas olika försäkringar i enlighet med skälighets­principen. Bolagen ska emellertid också bedöma en situation där låga tilläggsförmåner i enskilda fall kan leda till ett oskäligt slutresultat för den försäkrade.
  • Information om fördelningen av överskottet mellan försäkringstagarna och ägarna har inte getts på så sätt att försäkringstagaren skulle kunna bedöma om fördelningen av överskottet är skälig.

Förändringarna på finansmarknaden bör ha en positiv inverkan på tilläggsförmånerna med tanke på de försäkrades förmåner

Regleringen av tilläggsförmåner är principbaserad. Den beskrivs genomgripande både i den nu publicerade utredningen och i dokumentet ”Vad handlar skälighetsprincipen och bolagens utdelning av tilläggsförmåner om?”, som finns bifogat till utredningen.

Enligt den utredning om skälighetsprincipen som Finansinspektionen publicerat finns det stora skillnader i principerna för utdelning av tilläggsförmåner mellan bolagen. Kundåterbäringarna som bolagen beviljat för sina spar- och pensionsförsäkringar har under de senaste femton åren gradvis sjunkit, fastän försäkringarnas totalavkastningar i genomsnitt överstigit både förändringen i konsumentpriserna och ränteavkastningen på marknaden. År 2022 var ett undantag från detta.

År 2022 steg konsumentpriserna med 9,1 procent och arbetspensionerna med 6,8 procent. Om man ytterligare beaktar inflationen detta år, så har konsumentpriserna stigit med ca 15 procent och arbetspensionerna med 13 procent på två år.

Försäkringsprodukter har inget inflationsskydd, inte ens arbetspensionerna. Det utgör emellertid en bra utgångspunkt då man begrundar hurdan avkastning försäkringarna får. Den snabba inflationen äter upp försäkringarnas kapital. Finansinspektionen förutsätter således att bolagen beaktar det rådande eko­nomiska läget. Enligt kontinuitetsprincipen som ansluter sig till skälighetsprincipen ska bolagen i framtiden bedöma behovet av att kompensera de nu betalade låga tilläggsförmånerna.

Finansinspektionens utredning av skälighetsprincipen innehåller en sammanfattning på svenska.

Närmare upplysningar lämnas av

Ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon 09 183 5517

Bilagor