Verkkouutinen 19.12.2023 – 13/2023

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2022: Henkivakuutusyhtiöiden myöntämät lisäedut eivät kaikilta osin ottaneet huomioon muuttunutta taloustilannetta

Vuoden 2021 kohtuusperiaateselvityksen julkistuksen yhteydessä Finanssivalvonta muistutti, että henkivakuutusyhtiöiden lupaamien lisäetujen tulee markkinakorkojen kasvaessa niin ikään kasvaa. Jos yhtiöt ovat niille parempina vuosina maksaneet osinkoja omistajilleen, varoja tulee vastaavasti voida tilanteen muuttuessa palauttaa myös vakuutuksenottajille. Finanssivalvonta totesi, että tämä olisi tullut ottaa huomioon jo vuoden 2022 lisäeduista päätettäessä. Finanssivalvonnan kanta ei kaikilta osin toteutunut vakuutuksissa, joissa oli matalimmat perustekorot.

Tämän vuoden selvityksessä tehtiin seuraavat havainnot:

  • Yhtiöt eivät olleet yleisesti ottaen varautuneet, kun otetaan huomioon yhtiöiden osakkeenomistajilleen vuonna 2023 ja tätä edeltävinä vuosina jakamat osingot ja takuupääoman korot, jakamaan vuodelta 2022 aikaisempia vuosia korkeampia lisäetuja. Yhtiöiden jakamat lisäedut eivät ole vastanneet kaikilta osin yhtiöiden julkaisemien lisäetutavoitteiden referenssituottoja.
  • Yhtiöt olivat ottaneet huomioon kohtuusperiaatteen mukaisesti kohtuullisuuden asiakkaidensa erilaisten vakuutusten kesken. Yhtiöiden tulisi kuitenkin myös arvioida tilanteita, joissa yksittäistapauksissa matala lisäetujen taso voi johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen vakuutetun kannalta.
  • Informaatiota ylijäämän jakautumisesta vakuutuksenottajien ja omistajien kesken ei ole annettu siten, että vakuutuksenottaja voisi arvioida ylijäämän jaon kohtuullisuutta.

Finanssimarkkinoiden muutoksen tulisi vaikuttaa vakuutettujen etujen näkökulmasta positiivisesti lisäetuihin

Lisäetujen sääntely on periaatepohjainen. Sitä kuvataan seikkaperäisesti sekä nyt julkaistussa selvityksessä että selvityksen liitteenä olevassa dokumentissa ”Mistä kohtuusperiaatteessa ja yhtiöiden lisäetujen jakamisessa on kysymys?”

Finanssivalvonnan julkaiseman kohtuusperiaateselvityksen mukaan yhtiöiden lisäetujen jakopolitiikat vaihtelevat paljon. Yhtiöiden säästö- ja eläkevakuutuksilleen myöntämät asiakashyvitykset ovat viidentoista viime vuoden aikana laskeneet vähitellen, vaikka vakuutusten kokonaistuotot ovat keskimäärin ylittäneet sekä kuluttajahintojen muutoksen että markkinoilta saatavan korkotuoton. Tästä vuosi 2022 oli poikkeus.

Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousivat 9,1 % ja työeläkkeet 6,8 %. Jos otetaan huomioon vielä tämän vuoden inflaatio, niin kuluttajahinnat ovat nousseet kahdessa vuodessa noin 15 % ja työeläkkeet 13 %.

Vakuutustuotteilla ei ole inflaatiosuojaa, ei edes työeläkkeillä. Se on kuitenkin hyvä lähtökohta mietittäessä, minkälaisen tuoton vakuutukset saavat. Nopea inflaatio syö vakuutusten pääomia. Näin ollen Finanssivalvonta edellyttää, että yhtiöt ottavat huomioon vallitsevan taloustilanteen. Kohtuusperiaatteeseen liittyvän jatkuvuusperiaatteen mukaisesti yhtiöiden tulisi tulevaisuudessa arvioida tarve kompensoida nyt jaettuja matalia lisäetuja.

Finanssivalvonnan kohtuusperiaateselvityksessä on ruotsinkielinen yhteenveto.

Lisätietoja antaa

Johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 09 183 5517

Liitteet