Webbnyheter 16.11.2022 – 15/2022

Statistisk undersökning om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring 2017–2021: Den starka resultatutvecklingen inom försäkringsverksamheten fortsatte år 2021

År 2021 uppgick premieinkomsten för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdoms­för­säkring till 563,0 miljoner euro, då den var 563,3 miljoner euro året innan. Premieinkomsten sjönk med 0,1 procent jämfört med föregående år. Markna­den var fortsatt centraliserad. De fyra största bolagens andel av försäkrings­avgifterna var fortsättningsvis ca 94 procent, då verksamhet bedrevs i tio försäkringsbolag. Av de bolag som bedrev arbetsolycksfalls- och yrkessjuk­doms­försäkring var åtta finländska försäkringsbolag, medan två var filialer till utländska försäkringsbolag.

Resultatet för 2021 låg klart över den genomsnittliga nivån. Resultatet på 238 miljoner euro var ca 42 procent i förhållande till nettopremieintäkterna, då den genomsnittliga procenten under fem år är ca 23 procent. Resultatet bygger på det försäkringstekniska resultatet som förbättrades ytterligare och var 80 miljoner euro. Det försäkringstekniska resultatet stöddes av de samhälleliga konsekvenserna av coronapandemin, men även av att förändringarna i ansvarsskuldens beräkningsgrunder inte längre hade lika stora försvagande effekter på resultatet som tidigare. Det försäkringstekniska resultatet exklusive förändringarna i beräkningsgrunderna var fortsatt starkt och i praktiken det­samma som år 2020, dvs. 98 miljoner euro. Placeringsverksamheten avkastade å sin sida ett resultat på i genomsnitt 158 miljoner euro. Med tanke på hela försäkringsgrenen har verksamheten varit lönsam, men det har emellertid funnits stora skillnader i resultatbildningen mellan bolagen och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen. Undersökningen innehåller tabeller, diagram och beräkningar om försäkringspremier, marknadsandelar, nyckeltal och resultat. Utöver sammanräknade uppgifter publiceras även resultatuppgifter per bolag i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

Iiro Marttila, matematiker, tfn 09 183 5482 eller iiro.marttila(at)fiva.fi

Bilagor