Webbnyheter 29.12.2022 – 21/2022

Osäkerhet på marknaden för virtuella valutor - Finansinspektionen utreder de finländska tillhandahållarnas samband med de aktörer som hamnat i svårigheter

Under 2022 har det förekommit en osäkerhet utan motstycke på marknaden för virtuella valutor. Bakom osäkerheten finns problem hos ett flertal internationella tillhandahållare av virtuella valutor som ansetts vara etablerade, vilka lett till att kundmedel eventuellt gått förlorade. Finansinspektionen har inlett en utredning om på vilket sätt de finländska tillhandahållarna av virtuella valutor är kopplade till de aktörer som hamnat i svårigheter.

Hurdana risker är förknippade med virtuella valutor?

Värdebestämningen i systemen för virtuella valutor omfattas inte av Finansinspektionen eller någon annan myndighets tillsyn. Fastän de inhemska tillhandahållarna av virtuella valutor är skyldiga att skydda kundmedlen, omfattas de medel som satts in i tillhandahållarnas tjänster inte av insättningsgarantin.

Finansinspektionen strävar efter att förebyggande identifiera problemen på marknaden. I Finland ska tillhandahållare av virtuella valutatjänster ansöka om att bli registrerade som tillhandahållare av virtuella valutor hos Finansinspektionen. I registreringsskedet begärs tillhandahållarna att lämna in de utredningar som lagen förutsätter för att säkerställa utredningarnas relevans.  Finansinspektionen övervakar även allmänt förfarandena vad gäller kundrelationerna. Det hör inte till Finansinspektionens uppgifter att ingripa i utredningen eller avgörandet av ett enskilt tvisteärende. Finansinspektionen deltar inte i återvinningen av eventuella medel som gått förlorade.

De europeiska tillsynsmyndigheterna och Finansinspektionen har flera gånger varnat för riskerna i anslutning till virtuella valutor, senast på våren 2022.

På vilket sätt ska tillhandahållare av virtuella valutor skydda sina kundmedel

Den viktigaste regleringen som styr tillhandahållare av virtuella valutor är lagen om till­handahållare av virtuella valutor (572/2019), lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 4/2019. Tillhandahållare av virtuella valutor omfattas till exempel inte av lagen om inves­teringstjänster, kreditinstitutslagen eller av värdepappersmarknadslagen. Således kan det allmänna investerarskyddet inte tillämpas på virtuell valutaverksamhet.

Tillhandahållare av virtuella valutor har skyldighet att skydda kundmedlen. Med kundmedel avses i detta sammanhang kundmedel i form av virtuella valutor. Med skyldighet för tillhandahållare av virtuella valutor att skydda kundmedel avses

  1. skyldighet att skydda medel och virtuella valutor som tagits emot för växling av virtuella valutor,
  2. skyldighet att förvara medel som mottagits för växling av virtuella valutor, så att det inte finns risk för att de sammanblandas med andra tjänsteanvändares eller tjänsteleverantörers medel eller med tillhandahållarens egna medel,
  3. skyldighet att på ett tillförlitligt sätt särskilja respektive kunds virtuella valutor från andra kunders virtuella valutor och från tillhandahållarens egna virtuella valutor och
  4. skyldighet att följa upp störningar och fel som inträffat vid skyddande och förvaring av kundmedel samt de skador som störningarna och felen orsakat

Med skyldighet att skydda kundmedlen avses att skydda kundernas medel bland annat för bolagets eget fallissemang. Tillhandahållaren av virtuella valutor ska ordna hanteringen av kundmedel på så sätt att kundmedlen inte hör till konkursboet i händelse av ett eventuellt fallissemang.

Skyldigheten att skydda kundmedel preciseras i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 4/2019, kapitel 4.

Striktare reglering framöver

Även om det ställs krav på skydd och förvaring av kundmedel, är virtuella valutor förknippade med risk. Ur kundens synvinkel är investering i virtuella valutor investeringsverksamhet med hög risk. Den gällande regleringen om tillhandahållare av virtuella valutor grundar sig på EU:s penningtvättsdirektiv och är betydligt snävare än till exempel regleringen om investerings­verksamhet – det finns till exempel inga bestämmelser om investerarskyddet och skyldig­heten att ge information till kunderna är på tämligen allmän nivå.

Europeiska kommissionen publicerade som en del av paketet för digitalisering av finans­sektorn i slutet av september 2022 ett förslag till förordning om marknader för krypto­tillgångar (MiCA = Markets in Crypto Assets), som gäller tjänsteutbudet i anslutning till virtuella valutor. Som en följd av förordningen kommer regleringen av tillhandahållare av virtuella valutor att bli striktare och enligt nuvarande uppgifter kommer tillhandahållarna att bland annat förutsättas uppfylla kapitaltäckningskraven, införa ett förfarande för överklagan och informera kunderna om intressekonflikter. Förordningen kommer också noggrannare än tidigare att reglera den information som ska ges kunderna bland annat skyldigheten att offentliggöra prospekt. Slutliga beslut om förordningens innehåll har emellertid ännu inte fattats.

Närmare information

Se också